youtube twitter

7η Κοινοβουλευτική Περίοδος

Ενημερωθείτε για τη δράση της Μαριέττας Γιαννάκου κατά την 7η Κοινοβουλευτική Περίοδο. Μπορείτε, αν προτιμάτε, να επιλέξετε μια από τις παρακάτω κατηγορίες:

- Κυρία Πρόεδρε, οι πολιτικές προτεραιότητες και οι στόχοι, όπως ορίζονται στο έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και στην έκθεση Garriga Polledo, είναι η προώθηση της απασχόλησης, η ενίσχυση της καινοτομίας, της έρευνας, της ανάπτυξης, η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η βελτίωση των επιπέδων εκπαίδευσης και η προώθηση της κοινωνικής ένταξης με τη μείωση της φτώχειας, οι πολιτικές για τη μετανάστευση, η εξασφάλιση πόρων για την ανάπτυξη δύσβατων και ακραίων περιοχών.

Κύριε Πρόεδρε, θέλω να συγχαρώ την ουγγρική Προεδρία γιατί περισσότερη σημασία έχουν τα επιτεύγματα παρά όσα απέμειναν και θα πρέπει να γίνουν. Είναι γεγονός ότι δόθηκε ιδιαίτερο βάρος στη δημοσιονομική σταθερότητα και ότι η προσπάθεια που πρέπει να γίνει από δω και πέρα πρέπει να έχει μακροοικονομικούς στόχους. Η δουλειά που έγινε στο θέμα των Ρομά και στα θέματα της ασφάλειας (Σέγκεν κλπ.) είναι σωστή.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σύμφωνα με πληροφορίες που ελήφθησαν από αρκετές ΜΚΟ, η ακτιβίστρια που μάχεται υπέρ των δικαιωμάτων των γυναικών Maryam Bahreman συνελήφθη στις 11 Μαΐου 2011 στο Shiraz. Μέλη των δυνάμεων ασφαλείας από το Υπουργείο Πληροφοριών πήγαν στην κατοικία της με ένταλμα κράτησης. Κατά τα λεγόμενα, τη συνέλαβαν με την κατηγορία της «δράσης κατά της εθνικής ασφάλειας».

γραπτώς. – Η Ομάδα των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε σήμερα τις έξι προτάσεις του νέου πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης (Economic Governance). Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία περιβάλλοντος οικονομικής σταθερότητας επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών δράσης, όπως τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τα ευρωπαϊκά ομόλογα έργων.
Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/meps/el/1431/seeall.html?type=CRE

γραπτώς. – Η Ομάδα των ευρωβουλευτών της Νέας Δημοκρατίας υπερψήφισε σήμερα τις έξι προτάσεις του νέου πακέτου οικονομικής διακυβέρνησης (Economic Governance). Οι προτάσεις του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αποτελούν τη βάση για τη δημιουργία περιβάλλοντος οικονομικής σταθερότητας επιτρέποντας παράλληλα την ανάπτυξη καινοτόμων μηχανισμών δράσης, όπως τα ευρωπαϊκά ομόλογα και τα ευρωπαϊκά ομόλογα έργων.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110623+ITEM-014+DOC+XML+V0//EL&language=EL

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, τα άτομα με αναπηρία έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους άλλους πολίτες στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην ελευθερία επιλογής και στο να μην αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων.

Κύριε Πρόεδρε, η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε νέα πεδία αρμοδιότητας και ενίσχυσε τις πολιτικές της Ένωσης, γεγονός που αντανακλάται στη διαμόρφωση του επομένου πολυετούς δημοσιονομικού πλαισίου της περιόδου 2013-2020. Συγχαίρω τον εισηγητή κ. Garriga για την ολοκληρωμένη έκθεση του που απεικονίζει τις πολιτικές προτεραιότητες μιας Ευρώπης διαφορετικής από αυτή που γνωρίζαμε.

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς το Συμβούλιο Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Οι δραστηριότητες των μισθοφόρων αποτελούν απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια και, όπως η δολοφονία, η πειρατεία και η γενοκτονία, συνιστούν έγκλημα κατά της ανθρωπότητας, και πρέπει συνεπώς να τεθεί αμέσως τέλος στις δυνάμεις των μισθοφόρων που δραστηριοποιούνται στη Λιβύη και αλλού.