Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Διοργανική συμφωνία σχετικά με το κοινό μητρώο διαφάνειας

Τρίτη, 10 Μαΐου 2011

Συγχαρητήρια στον κύριο Casini για την έκθεσή του, η οποία είναι πολύ σωστή. Βέβαια, η υπόθεση της διαφάνειας επαφίεται, κύριε Πρόεδρε, στην αξιοπρέπεια των βουλευτών, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Αλλά, όσο περισσότερα μέτρα παρόμοιου χαρακτήρα παίρνουμε, τόσο προωθούμε ουσιαστικότερα τη διαφάνεια και τη λειτουργική σχέση των θεσμικών οργάνων της Ένωσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις ομάδες συμφερόντων.
Το νέο Μητρώο, όπως προτείνεται, διασφαλίζει διαφάνεια για το ευρύ φάσμα επαφών των θεσμικών οργάνων και συγκεκριμένα συγκεντρώνει σε χωριστά κεφάλαια εκπροσώπους ειδικών συμφερόντων, εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών και εκπροσώπους των δημοσίων αρχών. Και με αυτό τον τρόπο διακρίνει τους διαφορετικούς ρόλους των ομάδων συμφερόντων και των επισήμων συνομιλητών των θεσμικών οργάνων.
Η πρόσκληση για καταχώρηση στο Μητρώο διασφαλίζει την ίδια την ταυτότητα των ομάδων συμφερόντων και των lobbyistes, καθώς τους αναγνωρίζει αυτοτέλεια και τους θέτει σε επίπεδο άμεσης και απευθείας συνομιλίας με τα θεσμικά όργανα της Ένωσης.
Μετά την κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας οι εξουσίες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου είναι ενισχυμένες και προσελκύουν κατά συνέπεια, όλο και μεγαλύτερο αριθμό εκπροσώπων συμφερόντων που αναζητούν παρεμβάσεις.
Εν κατακλείδι, κύριε Πρόεδρε, το Μητρώο Διαφάνειας υπηρετεί κατά κύριο λόγο τη διαφάνεια και τη δημοκρατική και πλουραλιστική διάδραση ανάμεσα στους κοινωνικούς εταίρους, στους εντολείς των βουλευτών που είναι οι πολίτες, ο λαός, και τα θεσμικά όργανα της Ένωσης. Εξυπακούεται βέβαια ότι σε ένα τέτοιο Μητρώο Διαφάνειας υποχρεωτικά πρέπει να έχουν θέση όλα τα όργανα και τα στελέχη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20110510+ITEM-016+DOC+XML+V0//EL&language=EL