youtube twitter

Υπεύθυνος δανεισμός και προστασία καταναλωτών

Τρίτη, 02 Φεβρουαρίου 2010

ΕΡ: Στην οδηγία 2008/48/ΕΚ(1) για την καταναλωτική πίστη καθιερώνονται ιδιαίτερα διεξοδικές διατάξεις για την προσυμβατική πληροφόρηση του καταναλωτή με ειδική πρόβλεψη για τις πιστώσεις που παρέχουν δυνατότητα υπερανάληψης (overdraft) και ορισμένες άλλες κατηγορίες συμβάσεων πίστωσης. Η πληροφόρηση θα παρέχεται με τυποποιημένο τρόπο σε ειδικό φυλλάδιο, το οποίο θα δίδεται στον καταναλωτή, ώστε να μπορεί να το μελετά και να προβαίνει σε έρευνα αγοράς.

Παρά τις πληροφορίες που παρέχονται πριν από τη σύναψη της σύμβασης ενδέχεται ο καταναλωτής να χρειάζεται πρόσθετη βοήθεια προκειμένου να κατανοήσει και να αποφασίσει στη συνέχεια ποια σύμβαση είναι καταλληλότερη για τον ίδιο. Σύμφωνα με τα παραπάνω, ερωτάται:
1. Θεωρεί η Επιτροπή ότι προς ενίσχυση της προσυμβατικής πληροφόρησης είναι αναγκαία η παρουσία θεσμών συμβουλευτικής υποστήριξης των καταναλωτών η οποία να λειτουργεί προληπτικά προς την κατεύθυνση αποφυγής της υπερχρέωσης των νοικοκυριών;
2. Θα αποτελούσε μέτρο προληπτικής προστασίας των καταναλωτών και ενίσχυσης του υγιούς ανταγωνισμού η τροποποίηση ή ακόμη και η κατάργηση των λεγόμενων ψιλών γραμμάτων στις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης;
3. Θεωρεί η Επιτροπή ότι η νέα αρχιτεκτονική του χρηματοπιστωτικού συστήματος, μετά την παγκόσμια οικονομική κρίση, οδηγεί στη διαμόρφωση περιβάλλοντος υπεύθυνου δανεισμού μέσω της πληρέστερης ενημέρωσης των καταναλωτών αλλά και του ενδελεχούς ελέγχου της πιστοληπτικής ικανότητας των καταναλωτών από τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα;

(1)
ΕΕ L 133 της 22.5.2008, σ. 66.

19 Μαρτίου 2010

Απάντηση του επιτρόπου κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
1. Το άρθρο 5 παράγραφος 1 της οδηγίας 2008/48/EL για τις συμβάσεις καταναλωτικής πίστης(1) υποχρεώνει τον πιστωτή ή τον μεσίτη πιστώσεων να παρέχουν στον καταναλωτή όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για τη σύγκριση των διαφορετικών προσφορών. Το έντυπο «τυποποιημένων ευρωπαϊκών πληροφοριών καταναλωτικής πίστης» θα παρέχει αυτές τις πληροφορίες. Με βάση το άρθρο 5 παράγραφος 6, οι πιστωτές ή οι μεσίτες πιστώσεων οφείλουν να δίνουν επαρκείς εξηγήσεις στον καταναλωτή και να εξηγούν, όπου χρειάζεται, τις απαραίτητες πληροφορίες πριν από τη σύναψη της σύμβασης, τα βασικά χαρακτηριστικά των προτεινόμενων προϊόντων, καθώς και τις συγκεκριμένες επιπτώσεις που μπορεί να έχουν για τον καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένων των συνεπειών της μη καταβολής από τον καταναλωτή. Ο σκοπός των εξηγήσεων αυτών είναι να καταστήσουν τον καταναλωτή ικανό να αξιολογήσει αν η προτεινόμενη σύμβαση πίστεως προσαρμόζεται στις ανάγκες του και στην οικονομική του κατάσταση.
Ο αντίκτυπος στην πράξη αυτών των διατάξεων, που ενισχύουν την προστασία του καταναλωτή σε σύγκριση με την προηγούμενη οδηγία 87/102/ΕΟΚ(2), θα φανεί όταν εφαρμοστούν οι διατάξεις στα κράτη μέλη. Τα κράτη μέλη οφείλουν να ενσωματώσουν την οδηγία στην εθνική τους νομοθεσία έως τον Ιούνιο του 2010.
Η οδηγία δεν εμποδίζει τα κράτη μέλη να δημιουργήσουν προληπτικά μονάδες εξυπηρέτησης καταναλωτών πριν από την σύναψη της σύμβασης πίστεως. Κατά το άρθρο 26 της οδηγίας, τα κράτη μέλη πρέπει να λάβουν τα ενδεδειγμένα μέτρα με σκοπό την προώθηση υπεύθυνων πρακτικών σε όλες τις φάσεις της πιστωτικής σχέσης.
2. Σύμφωνα με το άρθρο 10 παράγραφος 2 της οδηγίας, οι πληροφορίες που πρέπει να περιλαμβάνονται στη σύμβαση πίστωσης διατυπώνονται με τρόπο σαφή και ευσύνοπτο. Σαφής σημαίνει κατανοητός∙ αυτό θα πρέπει επίσης να αξιολογηθεί σε σχέση με το άρθρο 5 της οδηγίας 93/13/ΕΟΚ σχετικά με τις καταχρηστικές ρήτρες των συμβάσεων που συνάπτονται με καταναλωτές(3) το οποίο καθορίζει ότι στην περίπτωση συμβάσεων των οποίων όλες ή μερικές ρήτρες που προτείνονται στον καταναλωτή έχουν συνταχθεί εγγράφως, οι ρήτρες αυτές πρέπει να συντάσσονται πάντοτε με σαφή και κατανοητό τρόπο. Ευσύνοπτος σημαίνει σύντομος. Η οδηγία δεν απαιτεί από τους πιστωτές να χρησιμοποιούν μικρούς χαρακτήρες γραμματοσειράς στις συμβάσεις πίστεως γενικά. Οι πληροφορίες πρέπει να παρέχονται κατά τρόπο εμφανή τόσο στο πλαίσιο της διαφήμισης σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 2 της οδηγίας, όσο και στο πλαίσιο των προσυμβατικών πληροφοριών για συγκεκριμένες συμβάσεις πίστεως, όπως οι υπεραναλήψεις, σύμφωνα με το άρθρο 6 παράγραφος 1.
3. Εξαιτίας της χρηματοπιστωτικής και οικονομικής κρίσης, πρόκειται να εφαρμοστούν αρκετές πρωτοβουλίες, σχεδιασμένες να οδηγήσουν σε πιο αξιόπιστες δανειακές πρακτικές. Οι τροποποιήσεις στην οδηγία για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις θα πρέπει να οδηγήσουν τους δανειστές σε περισσότερες αξιολογήσεις κινδύνου, συμπεριλαμβανομένης και μιας ενδελεχούς αξιολόγησης σχετικά με την πιστοληπτική ικανότητα των δανειοληπτών. Η Επιτροπή αναζητά μια πιο αποτελεσματική πολιτική για να διασφαλίσει τον υπεύθυνο δανεισμό για ενυπόθηκη πίστη, αντλώντας από την εμπειρία που αποκόμισε από την έκδοση της οδηγίας για την καταναλωτική πίστη και τη μεταφορά της στις εθνικές νομοθεσίες, τις πολιτικές στον τομέα αυτόν σε παγκόσμιο επίπεδο και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των αγορών για ενυπόθηκα δάνεια στην ΕΕ.

(1)
ΕΕ L 133 της 22.5.2008.
(2)
ΕΕ L 42 της 12.2.1987.
(3)
ΕΕ L 95 της 21.4.1993.