youtube twitter

Σταθμός παραγωγής πυρηνικής ενέργειας στην Τουρκία

Πέμπτη, 27 Μαΐου 2010

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σε συμφωνία για την κατασκευή του πρώτου τουρκικού πυρηνικού σταθμού, στις τουρκικές ακτές της Μεσογείου, κατέληξαν στις 12/5 Ρωσία και Τουρκία. Η συμφωνία, ύψους 16 δισ. ευρώ, αφορά την κατασκευή και την εκμετάλλευση ενός πυρηνικού σταθμού με τέσσερις πυρηνικούς αντιδραστήρες.
Δεδομένου ότι η Τουρκία είναι υποψήφια προς ένταξη χώρα στην ΕΕ και λαμβάνοντας υπόψη:
— ότι ο πυρηνικός σταθμός πρόκειται να κατασκευαστεί στην περιοχή του Ακούγιου της Μερσίνας, η οποία είναι εξαιρετικά σεισμογενής, και έχει παρουσιάσει επανειλημμένα σεισμούς μεγέθους μεγαλύτερου των 6 ρίχτερ.

Η κατασκευή του σταθμού έχει χωροθετηθεί σε απόσταση μόλις 25 χιλιομέτρων από ενεργό σεισμικό ρήγμα προκαλώντας τις έντονες αντιδράσεις περιβαλλοντικών οργανώσεων και ειδικών επιστημόνων∙
— ότι τυχόν πυρηνικό ατύχημα θα έθετε σε κίνδυνο, εκτός της περιοχής του Ακούγιου και την Κυπριακή Δημοκρατία, την ελληνική περιφέρεια των Δωδεκανήσων αλλά και ολόκληρη την περιοχή της νοτιοανατολικής Μεσογείου.
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει στοιχεία για τα σχέδια κατασκευής πυρηνικών σταθμών από την Τουρκία;
2. Τι στοιχεία διαθέτει για την καταλληλότητα της περιοχής στην οποία προβλέπεται η εγκατάσταση;
3. Πώς προτίθεται να διασφαλίσει την τήρηση των προδιαγραφών ασφαλείας και των περιβαλλοντικών κανόνων;

5 Αυγούστου 2010
Απάντηση του κυρίου Füle εξ ονόματος της Επιτροπής
Γραπτές ερωτήσεις : E-3753/10 , E-3767/10
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η επιλογή του ενεργειακού μείγματος, συμπεριλαμβανομένης της χρήσης πυρηνικής ενέργειας, αποτελεί κυρίαρχη απόφαση κάθε χώρας. Εντούτοις, οι εθνικές αποφάσεις για τη χρησιμοποίηση πυρηνικής ενέργειας ως πηγής παραγωγής ηλεκτρισμού πρέπει να βασίζονται στην ικανότητα της χώρας να εξασφαλίζει υψηλό επίπεδο ασφάλειας, προστασίας και διασφαλίσεων κατά τη διάρκεια του πλήρους κύκλου ζωής μιας πυρηνικής εγκατάστασης, σύμφωνα με τις διεθνείς συμβάσεις και την ορθή πρακτική.
Η Επιτροπή παρακολουθεί με προσοχή την εξέλιξη της νομοθεσίας, των πρακτικών και των διοικητικών ικανοτήτων της Τουρκίας στον τομέα της πυρηνικής ασφάλειας. Η Τουρκία βρίσκεται στη διαδικασία ευθυγράμμισης της νομοθεσίας της με το κεκτημένο της ΕΕ: θέσπισε ένα νόμο πλαίσιο για την κατασκευή και λειτουργία εγκαταστάσεων παραγωγής πυρηνικής ενέργειας και πώλησης ενέργειας καθώς και κανονισμούς εφαρμογής, π.χ. για τους χώρους στους οποίους βρίσκονται οι εγκαταστάσεις πυρηνικής ενέργειας καθώς και για ειδικές αρχές σχεδιασμού για την ασφάλεια των εγκαταστάσεων αυτών. Η νομοθεσία που αποσκοπεί στη μεταφορά του κεκτημένου για τον έλεγχο των κλειστών πηγών υψηλής ραδιενέργειας και των έκθετων πηγών έχει μεταφερθεί. Ωστόσο, ο τουρκικός οργανισμός ατομικής ενέργειας εξακολουθεί να ασκεί τόσο τα ρυθμιστικά όσο και τα επιχειρησιακά καθήκοντα. Η Τουρκία δεν συμμετέχει στο πρόγραμμα της ΕΕ για την πυρηνική ασφάλεια και την ακτινοπροστασία, ούτε έχει προσχωρήσει στην κοινή σύμβαση για την ασφάλεια διαχείρισης αναλωμένου καυσίμου και την ασφάλεια διαχείρισης ραδιενεργών αποβλήτων, ένα θέμα το οποίο υπογραμμίζεται επανειλημμένα στις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής.
Η Τουρκία έχει εφαρμόσει εν μέρει το κεκτημένο της ΕΕ για τις εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΕΠΕ). Δυνάμει της τουρκικής εθνικής νομοθεσίας, η ΕΠΕ πρέπει να εκπονείται για όσα δημόσια και ιδιωτικά έργα ενδέχεται να έχουν σημαντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι η Τουρκία θα εκπονήσει μία ΕΠΕ για τη σχεδιαζόμενη εγκατάσταση πυρηνικής ενέργειας στο Akkuyu και θα παρακολουθεί την υπόθεση με προσοχή.
Σε όλες τις σχετικές επαφές με την Τουρκία, η Επιτροπή επισημαίνει το ενδιαφέρον της να της χορηγούνται διεξοδικές πληροφορίες όσον αφορά τα σχέδια της χώρας στον τομέα της πυρηνικής ενέργειας. Ταυτόχρονα, η Επιτροπή τονίζει ότι σε οποιαδήποτε πρωτοβουλία πρέπει να τηρείται το επίπεδο πυρηνικής ασφάλειας που απαιτείται από μια υποψήφια χώρα. Η Επιτροπή υπογραμμίζει επίσης την ανάγκη για περαιτέρω εναρμόνιση της τουρκικής νομοθεσίας με το κεκτημένο της ΕΕ για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συμπεριλαμβανομένων των διασυνοριακών πτυχών του. Επιπλέον, η Επιτροπή υπογραμμίζει ότι είναι διαθέσιμη να παράσχει της απαιτούμενες συμβουλές και βοήθεια, ιδίως στο πλαίσιο του μηχανισμού προενταξιακής βοήθειας.