youtube twitter

Προώθηση του διεθνούς έτους προσέγγισης των πολιτισμών

Πέμπτη, 10 Ιουνίου 2010

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Στο ευρύτερο πλαίσιο του διαπολιτισμικού διαλόγου, η UΝΕSCO δίνει έμφαση στην προώθηση βέλτιστων πρακτικών για την ενίσχυση του πολιτισμικού πλουραλισμού, σε εθνικό, διεθνικό και υπερεθνικό επίπεδο.


Με δεδομένο ότι το έτος 2010 έχει χαρακτηριστεί από τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ως «διεθνές έτος προσέγγισης των πολιτισμών»,
Ερωτάται η Επιτροπή:
1. αν η ίδια έχει προωθήσει αντίστοιχες βέλτιστες πρακτικές∙
2. αν υπάρχουν απτά αποτελέσματα και παραδείγματα εξέλιξης του διαπολιτισμικού διαλόγου στην ΕΕ, ύστερα μάλιστα από την πάροδο δύο ετών από την υιοθέτηση δράσεων στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έτους διαπολιτισμικού διαλόγου του 2008∙ και
3. με ποιες συγκεκριμένες δράσεις σκοπεύει στα προσεχή έτη να ενισχύσει περαιτέρω την προσέγγιση των πολιτισμών στα συγκεκριμένα πεδία:
— της ανάδειξης των κοινών αξιών διαφορετικών πολιτισμών και θρησκειών∙
— του διαπολιτισμικού διαλόγου, συμπεριλαμβανομένου του διαθρησκευτικού διαλόγου (interreligious dialogue), με σκοπό την εξάλειψη ή έστω την ουσιαστική μείωση φαινομένων φανατισμού και ρατσισμού∙
— της ενίσχυσης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στους ειδικότερους τομείς:
α. της προαγωγής της ισότητας των φύλων και της βελτίωσης της θέσης της γυναίκας και
β. της ίσης πρόσβασης στην εκπαίδευση με την ταυτόχρονη διευκόλυνση της διεπιστημονικής έρευνας

28 Ιουλίου 2010 E-4091/2010

Απάντηση της κα Βασιλείου εξ ονόματος της Επιτροπής
1. Ένας στόχος του Ευρωπαϊκού Έτους Διαπολιτισμικού Διαλόγου 2008 ήταν να προωθήσει πολυάριθμές ενδιαφέρουσες πρακτικές διαπολιτισμικού διαλόγου. Ο δικτυακός τόπος του Ευρωπαϊκού Έτους(1) περιέχει, στα τμήματα «προβολή» και «δράσεις», ένα ευρύ φάσμα πρωτοβουλιών που έχουν λάβει χρηματοδότηση στο πλαίσιο ευρωπαϊκών προγραμμάτων ή μέσω εθνικών και περιφερειακών ή ιδιωτικών πρωτοβουλιών(2). Επιπλέον, στο πλαίσιο του διαρθρωμένο διαλόγου με τον πολιτιστικό κλάδο, η Επιτροπή υποστηρίζει την πλατφόρμα για μια διαπολιτισμική Ευρώπη, ένα δίκτυο 200 περίπου οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που δραστηριοποιούνται στο διαπολιτισμικό διάλογο. Η πλατφόρμα συγκεντρώνει ένα σύνολο πόρων (δράσεις, μελέτες περιπτώσεων και πρακτικές) στον εν λόγω τομέα, που προβάλλονται στο δικτυακό τόπο της πλατφόρμας(3).
2. Μια ιδιαιτέρως ενδιαφέρουσα δράση, η οποία παράγει εντυπωσιακά αποτελέσματα σε τοπικό επίπεδο, είναι το δίκτυο των διαπολιτισμικών πόλεων, το οποίο υποστηρίζουν από κοινού η Επιτροπή και το Συμβούλιο της Ευρώπης. Οι 11 πόλεις που συμμετέχουν πειραματικά στο πρόγραμμα Διαπολιτισμικές πόλεις αξιολόγησαν τα μοντέλα και τις πολιτικές διακυβέρνησης που διαθέτουν και ανέπτυξαν ολοκληρωμένες στρατηγικές για διαπολιτισμική ολοκλήρωση(4). Επιπλέον παραδείγματα δράσεων παρατίθενται στο φυλλάδιο «Διαπολιτισμικός διάλογος – υποστήριξη μέσω προγραμμάτων ΕΕ»(5).
Ένα βασικό έγγραφο για περαιτέρω προβληματισμό γύρω από τις διαστάσεις του διαπολιτισμικού διαλόγου είναι το «έγγραφο ουράνιο τόξο», το οποίο εκπονήθηκε από την πλατφρόμα για τη διαπολιτισμική Ευρώπη και επικεντρώνεται στην εκπαίδευση, την οικοδόμηση ικανοτήτων εκ μέρους των οργανώσεων, την παρακολούθηση των βιώσιμων πολιτιικών, την κινητοποίηση πέρα από τα σύνορα και στην τροφοδότηση του διαπολιτισμικού διαλόγου(6).
3. Στο μέλλον, η Επιτροπή θα επικεντρώσει τις προσπάθειές στις στα εξής:
ενθάρρυνση της συνεργασίας και της μεταφοράς της μάθησης μεταξύ των κρατών μελών και μεταξύ των εμπειρογνωμόνων σε διαφορετικούς τομείς πολιτικής που συνδέονται με τον διαπολιτισμικό διάλογο μέσω της ανοικτής μεθόδου συντονισμού.
παροχή χρηματοδότησης για δράσεις και πρωτοβουλίες σχετικές με τον διαπολιτισμικό διάλογο. Η προετοιμασία της νέας γενιάς προγραμμάτων της ΕΕ (στο πλαίσιο των νέων δημοσιονομικών προοπτικών.) θα αποτελέσει την ευκαιρία για ευρεία διαβούλευση σχετικά με τις δυνατότητες υποστήριξης του διαπολιτισμικού διαλόγου, π.χ. μέσω της αυξημένης συνεργασίας μεταξύ τομέων πολιτικής.
προώθηση των εργασιών στον τομέα της εκπαίδευσης, όπου οι πρωτοβουλίες για τις βασικές ικανότητες για διά βίου μάθηση και κατάρτιση των εκπαιδευτικών, παραδείγματος χάριν, συνδέονται στενά με τον διαπολιτισμικό διάλογο.
αντιμετώπιση θεμάτων ισοτιμίας και εκπαιδευτικών μειονεκτημάτων, τα οποία κατέχουν σημαντική θέση στην πολιτική ατζέντα. Στο επικαιροποιημένο στρατηγικό πλαίσιο Ευρωπαϊκής συνεργασίας για την εκπαίδευση και την κατάρτιση η ΕΕ αποφάσισε να δώσει προτεραιότητα στην προσχολική εκπαίδευση και τους μετανάστες και τους μαθητές με ειδικές ανάγκες (τουλάχιστον το 90 % των μικρών παιδιών πρέπει να συμμετέχει στην προσχολική εκπαίδευση) και στη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου (σε ποσοστό όχι μεγαλύτερο από 10 % του πληθυσμού ηλικίας 18-24 ετών). Η τελευταία ιδέα έγινε αποδεκτή από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο και αποτέλεσε βασικό στόχο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
προώθηση της ισότητας μεταξύ γυναικών και ανδρών με την έγκριση μιας νέας πενταετούς στρατηγικής για την ισότητα μεταξύ γυναικών και ανδρών, με βάση τις προτεραιότητες του πρόσφατα εγκριθέντος χάρτη των γυναικών(7).

(1)
www.dialogue2008.eu
(2)
Τα σημαντικότερα γεγονότα του Ευρωπαϊκοκύ Έτους συγκεντρώθηκαν σε ένα φυλλάδιο που είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://ec.europa.eu/culture/news/news2211_en.htm
(3)
http://panorama.intercultural-europe.org
(4)
http://www.coe.int/t/dg4/cultureheritage/culture/cities/default_en.asp
(5)
http://ec.europa.eu/culture/key-documents/doc599_en.htmI
(6)
http://rainbowpaper.labforculture.org/
(7)
COM(2010)078.