youtube twitter

Πρόταση θέσπισης καθεστώτος διακρίσεων κατά των εργαζομένων του ευρωπαϊκού νότου στο πλαίσιο της κινητικότητας

Τετάρτη, 02 Οκτωβρίου 2013

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή - Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Δημοσιεύματα τόσο στον ευρωπαϊκό όσο και στον ελληνικό τύπο αναφέρουν ότι το Σώμα των Επιτρόπων ενημερώθηκε για τις προθέσεις κάποιων βόρειων χωρών της ΕΕ να προχωρήσουν στην κατάθεση πρότασης προς την Επιτροπή ώστε να υιοθετηθούν περιορισμοί (π.χ. αριθμητικοί) αναφορικά με τη δυνατότητα μετακίνησης και πρόσβασης σε αγορές εργασίας της ενωσιακής επικράτειας των ευρωπαίων πολιτών που προέρχονται από τα κράτη μέλη του Νότου.

Σε αυτήν την περίπτωση, είναι σαφές πως στο στόχαστρο των περιορισμών αυτών τίθενται οι χειμαζόμενοι από την κρίση λαοί του ευρωπαϊκού Νότου, στις χώρες των οποίων παρουσιάζονται τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας, ύφεσης και συρρίκνωσης της απασχόλησης, ενώ ταυτόχρονα ενδεχόμενη εφαρμογή τους θα ισοδυναμούσε με έντονη όξυνση των ήδη υφισταμένων γεωγραφικών ανισοτήτων. Δεδομένου ότι η ίδια η Επιτροπή έθεσε την κινητικότητα των εργαζομένων, μεταξύ άλλων, στο επίκεντρο των πολιτικών της, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας, την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και την αύξηση της οικονομικής ανάπτυξης της ΕΕ υπό το πρίσμα και της ενιαίας αγοράς, ερωτάται:
1. Πώς ξεκίνησε η εν λόγω συζήτηση; Συνάδουν τέτοιες απόψεις με τις αρχές και τις αξίες, τους κανόνες λειτουργίας αλλά και τους μελλοντικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης;
2. Πώς τοποθετείται η Επιτροπή επ' αυτού; Ποιες πρωτοβουλίες πρόκειται να αναλάβει προκειμένου να διαφυλαχθούν τα δικαιώματα των ευρωπαίων εργαζομένων εντός της ΕΕ, όπως αυτό της ελεύθερης κυκλοφορίας;
3. Προτίθεται να προβεί σε σχετικές συστάσεις με σκοπό να αποσοβηθούν τυχόν προσκόμματα στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, γεγονός που μπορεί να πλήξει σημαντικά, αφενός, την οικονομική δραστηριότητα σε επίπεδο ΕΕ και, αφετέρου, την κοινωνική συνοχή;
4. Επεξεργάζεται κάποιο δυναμικό και ηχηρό τρόπο προκειμένου να αποσαφηνιστεί — προς πάσα κατεύθυνση — ο αδιαπραγμάτευτος χαρακτήρας της ελεύθερης και ανεμπόδιστης μετακίνησης των πολιτών της ΕΕ εντός των συνόρων της;
5. Πώς σχολιάζει το γεγονός ότι, ιδιαίτερα μέσα σε αυτή τη δυσμενή κοινωνικοοικονομική συγκυρία, προτάσεις με αυτό το περιεχόμενο τροφοδοτούν τον ευρωσκεπτικισμό στα κράτη μέλη και στρέφονται ενάντια σε κάθε εγχείρημα οικοδόμησης μιας στέρεης και αλληλέγγυας Πολιτικής και Κοινωνικής Ένωσης;

ΑΠ: πάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στις απαντήσεις που έδωσε στις ερωτήσεις Ε-9726/2013 και Ε-9848/2013 σχετικά με παρόμοια υπόθεση.
Σε ό,τι αφορά τη λήψη περαιτέρω μέτρων προκειμένου να εξαλειφθούν τα εμπόδια στην ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων και να ενθαρρυνθεί η κινητικότητα εντός της ΕΕ, η Επιτροπή, σύμφωνα με το πρόγραμμα εργασίας του 2013, θα υποβάλει πρόταση για την αναβάθμιση του δικτύου EURES με στόχο την ενίσχυση της διακρατικής αντιστοίχισης προσφοράς και ζήτησης εργασίας και των υπηρεσιών τοποθέτησης και πρόσληψης. Επιπλέον, το 2014 η Επιτροπή θα υποβάλει δέσμη μέτρων για την κινητικότητα στην εργασία, με μια σειρά στοιχείων που αποσκοπούν στην ενθάρρυνση της κινητικότητας του εργατικού δυναμικού μεταξύ των κρατών μελών.