youtube twitter

Ολοκληρωμένη κοινωνική πολιτική για την πρόληψη και την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010

ΕΡ:
Η νόσος του σακχαρώδους διαβήτη αποτελεί παγκοσμίως μία από τις σοβαρότερες αιτίες θνησιμότητας, αναπηρίας αλλά και μείωσης της οικονομικής ανάπτυξης. Μελέτες της ομάδας ερευνών EURODIAB που δημοσιεύθηκαν στο έγκυρο επιστημονικό περιοδικό Lancet τον Ιούνιο του 2009 κάνουν λόγο για διπλασιασμό μέχρι το 2020 της εμφάνισης του διαβήτη τύπου 1 σε παιδιά κάτω των 5 ετών και για αύξησή του σε ποσοστό 70 % (δηλαδή από 94 000 το 2005 σε 160 000 το 2020) σε εφήβους κάτω των 15 ετών. Ειδικά στην Ελλάδα, οι πάσχοντες από σακχαρώδη διαβήτη υπολογίζεται ότι ξεπερνούν τις 800 000 ενώ η υλοποίηση εθνικής πολιτικής στο ζήτημα αυτό δεν φαίνεται επαρκής.

Επειδή για πρώτη φορά μια μη λοιμώδης νόσος βρίσκεται σε έξαρση και αντιμετωπίζεται σαν παγκόσμια επιδημία ανάλογη με αυτές των λοιμωδών επιδημικών νοσημάτων όπως ο ΗΙV/AIDS, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ο νέος Επίτροπος για τα θέματα υγείας και πολιτικής των καταναλωτών θεωρεί ότι πρέπει να προταθεί και να υλοποιηθεί κοινά συμφωνημένη πολιτική για τους ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη;
2. Σε ποιά συγκεκριμένα βήματα σκοπεύει να προχωρήσει για:
α. την ουσιαστική προληπτική ενημέρωση των νέων ανθρώπων για τα αίτια πρόκλησης της νόσου
β. την υποχρεωτική αναγραφή σε ευδιάκριτο μέρος των διατροφικών προϊόντων της περιεκτικότητάς τους σε υδατάνθρακες
γ. τη διάδοση των θεραπευτικών μεθόδων και τη μείωση του κόστους των φαρμάκων εκτός λίστας για τους εν λόγω ασθενείς
δ. την εξάλειψη του κοινωνικού αποκλεισμού των διαβητικών
ε. την ενίσχυση της επιστημονικής έρευνας για το διαβήτη;

19 Απριλίου 2010
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή είναι ενήμερη για την προβλεπόμενη αύξηση της επίπτωσης του διαβήτη τύπου 1 στα παιδιά, σύμφωνα με την έρευνα Lancet που δημοσιεύθηκε τον Ιούνιο του 2009.
Όσον αφορά τον διαβήτη τύπου 2, η Επιτροπή συμμετέχει στις προσπάθειες των κρατών μελών για την πρόληψη αυτής της νόσου μέσω μέτρων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της στρατηγικής για θέματα υγείας σχετικά με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία.
Η Επιτροπή στηρίζει επίσης την έρευνα για τον διαβήτη τύπου 1. Υπάρχει όμως μικρότερο εύρος εφαρμογής της δράσης της ΕΕ για τον διαβήτη τύπου 1, μιας πάθησης που οφείλεται σε ανοσολογικές διαταραχές, με μικρότερο περιθώριο για προσπάθειες πρόληψης, καθώς οι αιτίες του δεν είναι ακόμα πλήρως κατανοητές.
Η Επιτροπή θα ήθελε να υπενθυμίσει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου, σχετικά με την προώθηση υγιεινών τρόπων ζωής και την πρόληψη του διαβήτη τύπου 2(1), τα οποία καλούν τα κράτη μέλη να αναπτύξουν σχέδια για την αντιμετώπιση του διαβήτη και των καθοριστικών παραγόντων του. Η Επιτροπή στηρίζει επί του παρόντος την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, με την ενίσχυση, μεταξύ άλλων, σχεδίων στο πλαίσιο του προγράμματος για την υγεία(2).
Επιπροσθέτως, στο πλαίσιο της στρατηγικής για θέματα υγείας σχετικά με τη διατροφή, το υπερβολικό βάρος και την παχυσαρκία, έχουν ληφθεί πολλές πρωτοβουλίες με σκοπό την ευαισθητοποίηση για τη σημασία της υγιεινής διατροφής και της σωματικής άσκησης, οι οποίες επίσης απευθύνονται στους νέους(3).
Η Επιτροπή, έχει υποβάλει πρόταση κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την παροχή πληροφοριών για τα τρόφιμα στους καταναλωτές(4), στην οποία έχει προτείνει να περιλαμβάνεται στο εμπρόσθιο μέρος της συσκευασίας η επισήμανση για τα διατροφικά στοιχεία, μεταξύ άλλων για τους υδατάνθρακες.
Έχοντας υπόψη ότι η οργάνωση και η παροχή υγειονομικών υπηρεσιών και ιατρικής περίθαλψης αποτελεί αρμοδιότητα των κρατών μελών, η Επιτροπή έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει και να στηρίζει τη βασική και την κλινική έρευνα. Ο καθορισμός των τιμών και η επιστροφή των εξόδων για τα φαρμακευτικά προϊόντα αποτελεί επίσης εθνική αρμοδιότητα δεδομένου ότι οι αποφάσεις λαμβάνονται κατά διαφανή τρόπο και σύμφωνα με τη νομοθεσία της ΕΕ. Η Επιτροπή, συνεπώς, δεν είναι σε θέση να μειώσει το κόστος των φαρμάκων.
Ο στόχος της Επιτροπής είναι να ικανοποιήσει τις ανάγκες των ευάλωτων ομάδων μέσω, για παράδειγμα, των πολιτικών της για τις ίσες ευκαιρίες και τα θεμελιώδη δικαιώματα. Η Επιτροπή στοχεύει επίσης στη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στο σύνολο της ΕΕ, όπως τόνισε στην ανακοίνωση της «Αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας: μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην ΕΕ»(5).
Όσον αφορά τη χρηματοδότηση σε ενωσιακό επίπεδο, περίπου 200 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στην πτυχή «διαβήτης/παχυσαρκία» του ερευνητικού προγράμματος 2002-2006. Στις τρεις πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων του 7ου προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, περίπου 125 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν στην πτυχή «διαβήτης/παχυσαρκία»(6).
Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι η υγιεινή διατροφή και η άσκηση μπορούν να προλάβουν την εμφάνιση του διαβήτη που σχετίζεται με την παχυσαρκία. Στο πλαίσιο του 6ου προγράμματος έρευνας και τεχνολογικής ανάπτυξης, 60 εκατομμύρια ευρώ διατέθηκαν για την αντιμετώπιση της παχυσαρκίας, συμπεριλαμβανομένου και του διαβήτη. Το 7ο πρόγραμμα-πλαίσιο προσφέρει νέες ευκαιρίες έρευνας για την πρόληψη της ανάπτυξης του διαβήτη και έχει χρηματοδοτήσει έως τώρα πολλά σχέδια στον τομέα της επισήμανσης, της προώθησης υγιεινών διατροφικών συνηθειών και της ανάπτυξης λειτουργικών τροφίμων (συνεισφορά της ΕΕ: 7 εκατομμύρια ευρώ).

(1)
2006/C 147/01.
(2)
Ένα παράδειγμα είναι το πρόγραμμα SWEET, όπου ο κύριος στόχος ήταν η βελτίωση της δευτερογενούς πρόληψης, της διάγνωσης και του ελέγχου του διαβήτη τύπου 1 και 2 στα παιδιά και τους εφήβους, με την ανάπτυξη κέντρων αναφοράς για τον παιδιατρικό και τον εφηβικό διαβήτη σε όλη την ΕΕ.
(3)
http://ec.europa.eu/health/nutrition_physical_activity/policy/strategy_en.htm
(4)
COM(2008)40 τελικό.
(5)
http://ec.europa.eu/health/social_determinants/policy/commission_communication/index_en.htm
(6)
Βλέπε, για παράδειγμα, το πρόγραμμα DALI για τον διαβήτη της κύησης http://www.dali-project.eu/