youtube twitter

Νέα δομή για την χρηματοπιστωτική εποπτεία

Πέμπτη, 04 Μαρτίου 2010

ΕΡ:Το υπό διαμόρφωση πλαίσιο εποπτείας των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών με τη δημιουργία του Ευρωπαϊκού Συστήματος Χρηματοπιστωτικής Εποπτείας (ΕΣΧΕ) και τη συγκρότηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) αναμένεται ότι θα συμβάλει αφενός στη βελτίωση της λειτουργίας της εσωτερικής αγοράς και αφετέρου στη μείωση των συστημικών κινδύνων μέσω της ασφαλέστερης πρόβλεψή τους.

Εκτός όμως από την ανάγκη για μια πιο ολοκληρωμένη δομή εποπτείας, η θέσπιση των νέων αρχών στηρίζει ουσιαστικά την ολοκλήρωση στον τομέα των χρηματοπιστωτικών υπηρεσιών σε κοινοτικό επίπεδο. Με το ΕΣΧΕ ενδυναμώνεται η μικροοικονομική εποπτεία και με το ΕΣΣΚ η μακροοικονομική εποπτεία.

Σύμφωνα με το νέο ρόλο που καλούνται να διαδραματίσουν οι εν λόγω αρχές, ερωτάται η Επιτροπή:

1.

Εάν με τη δημιουργία των νέων εποπτικών αρχών επηρεάζεται η θεσμική ισορροπία των κοινοτικών οργάνων, ειδικότερα στην περίπτωση που δύναται να σημειωθεί ενδεχόμενη σύγκρουση συμφερόντων ανάμεσα στον κύριο στόχο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας που είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών και τους σκοπούς του ΕΣΣΚ, ιδίως λόγω της σύνθεσης του τελευταίου

2.

Mε ποιό τρόπο αναμένεται να δεσμεύουν διεθνώς την Ένωση με τις ρυθμίσεις τους για τις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες το ΕΣΣΚ και οι αρχές του ΕΣΧΕ, τη στιγμή που οι συστάσεις του ΕΣΣΚ δεν θα είναι δεσμευτικές και δεν θα υπάρχουν μηχανισμοί επιβολής τους, ενώ αντίστοιχα δεν προβλέπεται ρητά ο τρόπος λογοδοσίας των αρχών που απαρτίζουν το ΕΣΧΕ.

30 Απριλίου 2010

 

Απάντηση του κ. Rehn εξ ονόματος της Επιτροπής

1. Η ίδρυση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Συστημικού Κινδύνου (ΕΣΣΚ) δεν θα επηρεάσει τη θεσμική ισορροπία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ειδικότερα, δεν θα επιτρέπεται στο ΕΣΣΚ, ως φορέα της ΕΕ, να επιδιώξει τον επηρεασμό των μελών των φορέων λήψεως αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπως προβλέπεται στο άρθρο 130 της συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όσον αφορά την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, πρωταρχικός στόχος της θα εξακολουθεί να είναι η διατήρηση της σταθερότητας των τιμών όπως ορίζεται στο άρθρο 127 της συνθήκης. Ωστόσο, όπως ορίζεται στο ίδιο άρθρο, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα οφείλει να στηρίζει τις γενικές οικονομικές πολιτικές της Ένωσης, εφόσον δεν θίγεται ο στόχος της σταθερότητας των τιμών∙ η διατήρηση της μακροοικονομικής χρηματοπιστωτικής σταθερότητας αποτελεί αναμφίβολα προεξέχουσα συνιστώσα των γενικών οικονομικών πολιτικών της Ένωσης.

2. Η διατήρηση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας και η αντιμετώπιση των κινδύνων που παρουσιάζονται μπορεί να απαιτήσει ποικίλες πολιτικές ενέργειες σε ευρύ φάσμα τομέων. Συνεπώς, το να δοθεί δεσμευτικός χαρακτήρας στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις που εκδίδει το ΕΣΣΚ θα ισοδυναμούσε με ανάθεση στο ΕΣΣΚ της εξουσίας να προσδιορίζει χωρίς περιορισμό βασικές ενωσιακές και εθνικές πολιτικές, ανεξαρτήτως της θέσης του νομοθέτη. Ωστόσο, πρέπει να αποδίδεται μεγάλη βαρύτητα στις προειδοποιήσεις και τις συστάσεις του ΕΣΣΚ, δεδομένου ότι, πρώτον, στηρίζονται στη φήμη και την εμπειρογνωμοσύνη του και, δεύτερον, σε ένα μηχανισμό «συμμορφωθείτε ή δώστε εξηγήσεις» (comply-or-explain), ο οποίος θα υποχρεώνει τους αποδέκτες των συστάσεων να αιτιολογούν τις ενέργειές τους. Η συμμετοχή του Συμβουλίου σε αυτό το πλαίσιο αναμένεται να ασκήσει πρόσθετη πίεση ομότιμων. Όσον αφορά το ΕΣΧΕ, οι νομοθετικές προτάσεις προσδιορίζουν τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται μετά τις συστάσεις του ΕΣΣΚ, περιλαμβανομένης της έγκαιρης συνέχειας που πρέπει να δίδεται στις συστάσεις που απευθύνονται σε μία ή περισσότερες εθνικές εποπτικές αρχές. Επιπλέον, εντός του ΕΣΧΕ, οι δεσμευτικοί μηχανισμοί των νομοθετικών προτάσεων εξασφαλίζουν επίσης (i) την ορθή εφαρμογή της νομοθεσίας της ΕΕ, (ii) τη ανάληψη αποτελεσματικής δράσης σε περίπτωση εμφάνισης διασυνοριακών κρίσεων και (iii) την επίλυση διαφορών μεταξύ εθνικών εποπτικών αρχών προκειμένου να ληφθούν δεόντως υπόψη τα συμφέροντα των άλλων κρατών μελών.