youtube twitter

Μέτρα για την αντιμετώπιση της ανεργίας των νέων

Δευτέρα, 17 Δεκεμβρίου 2012

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Στις 30 Ιανουαρίου 2012, κατά την άτυπη σύνοδο κορυφής του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, η Επιτροπή συγκρότησε οκτώ «ομάδες δράσης», οι οποίες στάλθηκαν στις οκτώ χώρες της ΕΕ με τα υψηλότερα ποσοστά ανεργίας των νέων (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβακία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Λετονία και Ιρλανδία), ανακοινώνοντας παράλληλα ότι 82 δισεκατομμύρια ευρώ αδιάθετων ευρωπαϊκών κονδυλίων επρόκειτο να δεσμευτούν σε πρωτοβουλίες για την ανεργία των νέων.

Στις 23 Μαΐου 2012, ο Πρόεδρος Barroso παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα του έργου των «ομάδων δράσης». Από τις αναληφθείσες πιστώσεις της ΕΕ, περίπου 7,3 δισεκατομμύρια ευρώ διοχετεύθηκαν μέσω της πρωτοβουλίας αυτής για εσπευσμένη διάθεση ή ανακατανομή, προς όφελος τουλάχιστον 460 000 νέων και 56 000 ΜΜΕ.
Μπορεί να αναφέρει η Επιτροπή:
— εάν διατίθεται επικαιροποιημένη επισκόπηση του έργου των «ομάδων δράσης» και των διαβουλεύσεων με τις υπόλοιπες επτά χώρες με ποσοστό ανεργίας των νέων πάνω από τον μέσο όρο της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρος, Γαλλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία),
— εάν διατίθενται πιο ακριβείς και πρόσφατες πληροφορίες σχετικά με τα χρηματοδοτούμενα έργα και τα έργα που υπόκεινται σε διαδικασία έγκρισης, συμπεριλαμβανομένων πληροφοριών που ενδέχεται να αφορούν τυχόν μεταβολές των επιχειρησιακών προγραμμάτων,
— εάν έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των ορθών πρακτικών και εάν έχει καταρτιστεί μακροπρόθεσμη στρατηγική δράσης για την ανεργία των νέων,
— εάν έχει πραγματοποιηθεί διαβούλευση με κάποια οργάνωση νεολαίας, όπως είχε ζητηθεί στο πλαίσιο της ανακοίνωσης της Επιτροπής με την οποία προτεινόταν η πρωτοβουλία «Ευκαιρίες για τους νέους», και στο ψήφισμα του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με τις ευκαιρίες για τους νέους, και, εάν ισχύει κάτι τέτοιο, πότε πραγματοποιήθηκε αυτή, καθώς δεν φαίνεται να έχουν αναληφθεί σχετικές πρωτοβουλίες μέχρι στιγμής,
— σε ποια μέτρα αναφερόταν ο πρόεδρος Barroso στην ομιλία του για την κατάσταση της Ένωσης — όπου ανέφερε, μεταξύ άλλων, ότι θα παρουσιαστεί «δέσμη μέτρων για τη νεολαία» με σκοπό τη θέσπιση συστήματος παροχής εγγυήσεων για τη νεολαία και ποιοτικού πλαισίου για την επαγγελματική κατάρτιση — και πότε θα υλοποιηθούν τα μέτρα αυτά,
— εάν είναι διαθέσιμα τα αποτελέσματα της διαβούλευσης σχετικά με το «ποιοτικό πλαίσιο που θα διευκολύνει την επαγγελματική κατάρτιση»,
— ποια είναι η πρόοδος της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους» και ποια μέτρα έχουν ληφθεί;

27 Φεβρουαρίου 2013
Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής
Η δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων(1) όπως ανακοινώθηκε από τον Πρόεδρο Barroso, εγκρίθηκε στις 5 Δεκεμβρίου 2012. Στην εν λόγω δέσμη μέτρων, η Επιτροπή παρουσίασε την ανάλυσή της, τη στρατηγική της και μια επικαιροποίηση σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους»(2), δράσεις σε επίπεδο ΕΕ, καθώς και 28 δελτία ανά χώρα με πληροφορίες σχετικά με την κινητοποίηση ή τον επαναπρογραμματισμό των ευρωπαϊκών κονδυλίων, ιδίως για τις οκτώ χώρες στις οποίες απευθυνόταν τον Φεβρουάριο του 2012.
Περίπου 16 δισεκατομμύρια ευρώ από τις χρηματοδοτήσεις της ΕΕ προορίζονται, μέχρι στιγμής, για ταχύτερη διανομή ή ανακατανομή, μέσω της εν λόγω πρωτοβουλίας, υπέρ 780 000 νέων και 55 000 ΜΜΕ τουλάχιστον(3). Το ποσό αυτό αφορά τον επαναπρογραμματισμό, ο οποίος έχει ήδη πραγματοποιηθεί, ενώ ένας περιορισμένος αριθμός περαιτέρω απαιτήσεων για επαναπρογραμματισμό υποβλήθηκε πρόσφατα, ειδικότερα από την Ισπανία και την Ιταλία, οι οποίες αναμένουν την απόφαση της Επιτροπής.
Η Επιτροπή πραγματοποίησε διαβουλεύσεις με τους ενδιαφερομένους, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού φόρουμ για τη νεολαία. Οι διαβουλεύσεις σε εθνικό επίπεδο αφέθηκαν στα κράτη μέλη. Εκτενείς διαβουλεύσεις με νέους σχετικά με την απασχόληση των νέων διεξήχθησαν στο πλαίσιο του διαρθρωμένου διαλόγου, μεταξύ των νέων και των υπευθύνων για τη λήψη αποφάσεων το 2010-2011, τα αποτελέσματα των οποίων τροφοδότησαν το έργο της Επιτροπής σ' αυτό το πεδίο(4).
Το Κοινοβούλιο συζήτησε την πρωτοβουλία «Ευρωπαϊκές εγγυήσεις για τους νέους» και ενέκρινε ψήφισμα, το οποίο θα υποστηρίξει τον Ιανουάριο. Οι διαπραγματεύσεις στο Συμβούλιο σχετικά με τις εν λόγω εγγυήσεις για τους νέους έχουν ξεκινήσει, με σκοπό την έγκριση της σύστασης τον Φεβρουάριο του 2013.
Όσον αφορά το πλαίσιο ποιότητας για τις περιόδους πρακτικής άσκησης, η Επιτροπή καλεί, επί του παρόντος, τους κοινωνικούς εταίρους να εκφράσουν τις απόψεις τους δυνάμει του άρθρου 154 της ΣΛΕΕ. Οι απαντήσεις στην ανοικτή διαβούλευση που πραγματοποιήθηκε τον Απρίλιο του 2012, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της ΓΔ Απασχόλησης(5).

(1)
COM(2012)727-728-729 τελικό της 5ης Δεκεμβρίου 2012.
(2)
COM(2011)933 της 20ής Δεκεμβρίου 2011.
(3)
Τα τελευταία στοιχεία βασίζονται στην πραγματική ανακατανομή που εφαρμόστηκε από τα κράτη μέλη.
(4)
http://europa.eu/youth/active_citizenship/structured_dialogue/index_eu_en.html
(5)
http://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=333&langId=en&consultId=10&visib=0&furtherConsult=yes