youtube twitter

Μετεγκατάσταση κέντρων έρευνας και ανάπτυξης (R&D centres) στην Κίνα και στην Ινδία

Δευτέρα, 28 Ιουνίου 2010

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η περίοδος κατά την οποία οι αναδυόμενες χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία στήριζαν την αλματώδη οικονομική τους ανάπτυξη αποκλειστικά στα χαμηλά ημερομίσθια, στην υπερεντατικοποίηση της εργασίας και στις εξαγωγές φτηνών, αλλά χαμηλής ποιότητας, προϊόντων, έχει περάσει ανεπιστρεπτί. Όπως πιστοποιούν εκθέσεις διεθνών οργανισμών, οι νέες αυτές αναδυόμενες βιομηχανικές δυνάμεις της περιφέρειας αποτελούν πλέον βασικούς κινητήρες της παγκόσμιας οικονομικής ανάπτυξης και έχουν κατακτήσει κορυφαία θέση σε παγκόσμια κλίμακα στις εξαγωγές προϊόντων υψηλής τεχνολογίας.


Καθοριστικό ρόλο προς αυτή την κατεύθυνση είχε η εκρηκτική αύξηση μετεγκατάστασης στις χώρες αυτές κέντρων έρευνας και ανάπτυξης (R&D centres) πολλών πολυεθνικών επιχειρήσεων, συμβάλλοντας σημαντικά στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανάπτυξη όχι μόνο καινοτόμων προϊόντων αλλά και υψηλά καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Διαθέτει στοιχεία, και, εάν όχι, προτίθεται να κάνει έρευνα σχετικά με τον αριθμό, αλλά και τους κλάδους των ευρωπαϊκών επιχειρήσεων που έχουν εγκαταστήσει κέντρα έρευνας και ανάπτυξης(R&D centres) στην Κίνα και την Ινδία;
2. Θεωρεί ανησυχητικό το γεγονός ότι η Ευρώπη σταδιακά στερείται ενός συγκριτικού της πλεονεκτήματος, όπως η υπεροχή σε τεχνογνωσία και καινοτομία, έναντι των αναπτυσσόμενων εταίρων της;
3. Σκοπεύει να αναλάβει πρόσθετες δράσεις και να δώσει επιπλέον κίνητρα για την προσέλκυση κέντρων έρευνας και ανάπτυξης στην Ευρώπη;

17 Αυγούστου 2010 E-4746/2010

Απάντηση της κυρίας Geoghegan-Quinn εξ ονόματος της Επιτροπής
1. Οι επιδράσεις της παγκοσμιοποίησης στην Έρευνα και Ανάπτυξη (Ε&Α) και ο ρόλος των ευρωπαϊκών πολυεθνικών επιχειρήσεων παρακολουθούνται μέσω του πίνακα αποτελεσμάτων για τις βιομηχανικές επενδύσεις Ε&Α στην ΕΕ(1), καθώς και από τον Οργανισμό Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OΟΣΑ)(2). Οι διεθνείς δραστηριότητες Ε&Α των πολυεθνικών επιχειρήσεων επικεντρώνονται σε τρεις βασικούς βιομηχανικούς κλάδους: τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών (ICT/ΤΠΕ) (21,7 %), αυτοκινητοβιομηχανία (18,0 %) και φάρμακα - βιοτεχνολογία (17,5 %)(3). Όσον αφορά την Κίνα, ο ΟΟΣΑ αναφέρει, λόγου χάριν, ότι έχουν συσταθεί στη χώρα 60 κέντρα Ε&Α από ευρωπαϊκές εταιρείες (EΕ-15)(4). Δεν υπάρχουν, ωστόσο, τρέχοντα στοιχεία για την Ινδία και ανά κλάδο.
Στο άμεσο μέλλον, πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις των ευρωπαϊκών εταιρειών για Ε&Α στο εξωτερικό θα παρέχει το «Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης της Βιομηχανικής Έρευνας και Καινοτομίας» (EIRIMS) της Επιτροπής, το οποίο δημιουργήθηκε από το Ινστιτούτο Τεχνολογικών Προβλέψεων στη Σεβίλλη(5).
Με δεδομένη τη σημασία της παρακολούθησης των επενδυτικών ροών σε παγκόσμια κλίμακα, το ζήτημα αυτό έχει άμεση σχέση με την περαιτέρω ανάπτυξη της πρωτοβουλίας για την Ένωση της καινοτομίας, η οποία προέκυψε από τη στρατηγική «Ευρώπη 2020»(6), και την επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση της καινοτομίας» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» [όπως αναφέρεται επίσης στην ερώτηση 3].
2. Στη στρατηγική «Ευρώπη 2020» σημειώνεται ότι χώρες όπως η Κίνα και η Ινδία πραγματοποιούν τεράστιες επενδύσεις στη έρευνα και την τεχνολογία. Η ανάπτυξη όμως των αναδυόμενων οικονομιών δημιουργεί επίσης ευκαιρίες αγοράς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις και νέες δυνατότητες συνεργασίας στον επιστημονικό και τεχνολογικό τομέα. Η Ευρωπαϊκή Ένωση οφείλει να αξιοποιήσει πληρέστερα το τεράστιο επιστημονικό και καινοτόμο δυναμικό της για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις αυτές. Το μέλλον της Ευρώπης εξαρτάται από την άντληση γνώσεων σε παγκόσμια κλίμακα, που συνεπάγεται προσέλκυση των πιο προικισμένων ερευνητών και επιχειρηματιών και συνεργασία με αυτούς. Για την αποτελεσματική προώθηση των ευρωπαϊκών συμφερόντων στο εξωτερικό χρειάζονται στενές και συντονισμένες σχέσεις με τις τρίτες χώρες. Τα σημαντικά αυτά ζητήματα θα καλυφθούν με την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση της καινοτομίας» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».
3. Η Επιτροπή χρησιμοποιεί τα σχετικά χρηματοδοτικά μέσα, όπως το 7o πρόγραμμα-πλαίσιο έρευνας και ανάπτυξης (ΠΠ7) και το πρόγραμμα πλαίσιο για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία, προκειμένου να ενισχύσει τη θέση της Ευρώπης στην παγκόσμια οικονομία.
Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» δίνει έμφαση στην έξυπνη οικονομική μεγέθυνση και στην ανάπτυξη μιας οικονομίας βασισμένης στη γνώση και στην καινοτομία, με βασικούς πυλώνες την έρευνα και την καινοτομία. Η Επιτροπή επεξεργάζεται τώρα μια νέα ευρωπαϊκή στρατηγική έρευνας και καινοτομίας(7), η οποία θα υποβληθεί στους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ το φθινόπωρο του 2010. Η στρατηγική αυτή θα προσδιορίζει τον τρόπο με τον οποίο η Επιτροπή θα συνεργαστεί με τα κράτη μέλη, τις επιχειρήσεις και άλλους εμπλεκόμενους φορείς της ΕΕ για να μετατρέψει την Ευρώπη σε μια σφύζουσα οικονομία με κινητήρια δύναμη την καινοτομία.

(1)
European Commission, Monitoring industrial research: The 2009 EU industrial R&D Investment Scoreboard (Ευρωπαϊκή Επιτροπή – Παρακολούθηση της βιομηχανικής έρευνας), που δημοσιεύθηκε τον Νοέμβριο του 2009.
(2)
Εκθέσεις και δείκτες του ΟΟΣΑ: OECD, The Internationalisation of Business R&D , Παρίσι 2008∙ OECD Reviews of Innovation Policy, CHINA Synthesis Report, Παρίσι 2007∙ OECD, Main Science and Technology Indicators, Παρίσι 2009.
(3)
Βλ. OECD 2008, σ. 20.
(4)
OECD, The Internationalisation of Business R&D , Παρίσι 2008, σ. 30.
(5)
http://ipts.jrc.ec.europa.eu/activities/research-and-innovation/iri.cfm
(6)
ΕΥΡΩΠΗ 2020 – Στρατηγική για έξυπνη, διατηρήσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ανακοίνωση της Επιτροπής στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, COM (2010)2020 τελικό, Μάρτιος του 2010.
(7)
Η επικείμενη ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εμβληματική πρωτοβουλία «Ένωση της καινοτομίας» στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», της οποίας η έκδοση από την Επιτροπή έχει προγραμματιστεί για τον Σεπτέμβριο του 2010.