youtube twitter

Κρατικές ενισχύσεις και διαφήμιση στους δημόσιους τηλεοπτικούς οργανισμούς

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΡ: Η πρόσφατη αναθεώρηση των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς παρόχους που προώθησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έγινε βάσει της δέσμευσης ότι πρέπει να λαμβάνεται πλήρως υπόψη ο κεντρικός ρόλος των δημόσιων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών στα κράτη μέλη για τη διασφάλιση της πολυφωνίας και ενός πλαισίου ενημέρωσης και πληροφόρησης «ανοικτού» σε όλους τους πολίτες.


Παρόλα αυτά, σε κάποια κράτη μέλη έχει ήδη αποφασιστεί η κατάργηση των διαφημίσεων (Γαλλία, Ισπανία), ενώ σε άλλα έχει προγραμματιστεί η κατάργηση του ανταποδοτικού τέλους και η αντικατάστασή του με απευθείας χρηματοδοτήσεις από τον κρατικό προϋπολογισμό (περίπτωση Πολωνίας). Παράλληλα, η επιδείνωση της δημοσιονομικής κατάστασης οδηγεί ορισμένα κράτη μέλη (προς το παρόν Ουγγαρία, Αυστρία) σε μεγάλες περικοπές της κρατικής χρηματοδότησης προς τους δημόσιους ραδιοτηλεοπτικούς οργανισμούς.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Ανησυχεί για το μέλλον και τη βιωσιμότητα των δημοσίων ραδιοτηλεοπτικών οργανισμών αλλά και τη δημιουργία δημοσίων ραδιοτηλεοράσεων πολλαπλών ταχυτήτων σε κάποια από τα κράτη μέλη;
2. Εξακολουθεί να εμπίπτει στην αρχή της επικουρικότητας το ζήτημα της κατάργησης ή όχι των διαφημίσεων στην δημόσια τηλεόραση και της μεταφοράς των διαφημιστικών εσόδων στα ιδιωτικά κανάλια;
3. Εν μέσω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης, θα επιτρέπεται στις εθνικές αρχές, σύμφωνα με την πρόσφατη Ανακοίνωσή της Επιτροπής για την εφαρμογή των κανόνων κρατικών ενισχύσεων και των προβλέψεων της για ex ante κοινοτική αξιολόγηση, να υιοθετούν μέτρα που να ανταποκρίνονται στις ιδιαίτερες ανάγκες της αγοράς τους, αφήνοντας το περιθώριο στους δημόσιους φορείς να εισάγουν κι αυτοί καινοτόμες υπηρεσίες, απαραίτητες για τον εκσυγχρονισμό τους και την επιβίωσή τους στον ανταγωνισμό;

12 Μαρτίου 2010
Απάντηση της κας Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής
Στην οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας αναφέρεται ότι «η συνύπαρξη ιδιωτικών και δημόσιων παρόχων υπηρεσιών οπτικοακουστικών μέσων αποτελεί στοιχείο που διακρίνει την ευρωπαϊκή αγορά οπτικοακουστικών μέσων»(1). Ο ρόλος που οφείλουν να διαδραματίσουν τα δημόσια οπτικοακουστικά μέσα στα κράτη μέλη της ΕΕ είναι ζωτικής σημασίας με δεδομένη τη σημασία τους «για την κοινωνική, δημοκρατική και πολιτισμική ζωή στην Ένωση», όπως πρόσφατα επαναδιατυπώθηκε στην ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση(2). Η Επιτροπή είναι πεπεισμένη ότι όποια μέθοδος και να υιοθετηθεί για τη χρηματοδότησή της – ιδίως άμεση κρατική ενίσχυση, τέλη για τη χορήγηση αδείας, διαφημιστικά έσοδα, η δημόσια ραδιοτηλεόραση θα συνεχίσει να παίζει σημαντικό ρόλο και τα κράτη μέλη θα εξασφαλίσουν επαρκή χρηματοδότηση για να καλύψουν όλες τις δραστηριότητές της.
Η οδηγία για τις υπηρεσίες οπτικοακουστικών μέσων επικοινωνίας επιτρέπει στα κράτη μέλη να επιβάλλουν αυστηρότερους κανόνες όσον αφορά τη διαφήμιση στους φορείς της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης ή να απαγορεύσουν τελείως τις διαφημίσεις στις δημόσιες ραδιοτηλεοπτικές εκπομπές, αλλά δεν προβλέπει σχετική ρητή υποχρέωση. Τα κράτη μέλη είναι ελεύθερα να καθορίσουν τη μορφή, τους όρους και τις λεπτομέρειες της δημόσιας χρηματοδότησης των ραδιοτηλεοπτικών τους συστημάτων, υπό τον όρο ότι σέβονται τις θεμελιώδεις ελευθερίες που εγγυάται η Συνθήκη. Δημόσια χρηματοδότηση πρέπει να χορηγείται αποκλειστικά για την υλοποίηση εντολής δημόσιας υπηρεσίας και δεν πρέπει να επηρεάζει τους όρους των συναλλαγών και τον ανταγωνισμό στην Ένωση σε τέτοια έκταση που να θεωρηθεί ότι αντιβαίνει στο κοινό συμφέρον (Πρωτόκολλο για το σύστημα της δημόσιας ραδιοτηλεόρασης στα κράτη μέλη (αριθ. 29) της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης).
Στο μέλλον, οι φορείς δημόσιας ραδιοτηλεόρασης θα έχουν τη δυνατότητα να εκσυγχρονιστούν και να εισάγουν καινοτόμες υπηρεσίες βάσει της ανακοίνωσης του 2009 σχετικά με την εφαρμογή των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις στη δημόσια ραδιοτηλεόραση (βλέπε για παράδειγμα τις παραγράφους 47 και 80 έως 91).

(1)
Αιτιολογική σκέψη 9 της οδηγίας 2007/65/ΕΚ.
(2)
ΕΕ C 257 της 27.10.2009, σ. 1, σημείο 12.