youtube twitter

Καθυστερήσεις Ελληνοβουλγαρικού αγωγού πετρελαίου Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη

Δευτέρα, 22 Φεβρουαρίου 2010

ΕΡ: Ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη έχει σχεδιαστεί προκειμένου να μεταφέρει πετρέλαιο από την Μαύρη Θάλασσα στο Αιγαίο Πέλαγος, παρακάμπτοντας το Βόσπορο και τα Δαρδανέλια. Ο αγωγός είχε προταθεί περισσότερα από 15 χρόνια πριν, ωστόσο μόλις το 2007 υπογράφηκε η διακρατική συμφωνία μεταξύ Ρωσίας, Βουλγαρίας και Ελλάδας και ιδρύθηκε η εταιρεία που θα αναλάβει την κατασκευή του.


Ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη, μήκους 300 χιλιομέτρων και προϋπολογισμού 1 δις ευρώ, υπολογίζεται ότι θα μεταφέρει (σε πρώτη φάση) 35 εκατομμύρια τόνους αργού πετρελαίου ετησίως. Παρουσιάζει σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι των ανταγωνιστικών σχεδίων, ενώ αναμένεται να συνεισφέρει σε μεγάλο βαθμό στην ενεργειακή ασφάλεια της ΕΕ, στην ανταγωνιστικότητα της ευρωπαϊκής οικονομίας, αλλά και στην ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας μεταξύ Βουλγαρίας και Ελλάδας.
Παρά την ύπαρξη της διακρατικής συμφωνίας, η νέα βουλγαρική κυβέρνηση εξέφρασε επιφυλάξεις για το σχέδιο του αγωγού, επικαλούμενη περιβαλλοντικές ανησυχίες. Σύμφωνα με πρόσφατα δημοσιεύματα του διεθνούς τύπου, η εκπόνηση νέας μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων από την Βουλγαρία θα απαιτήσει 18 μήνες (χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από το χρόνο που απαιτείται για την κατασκευή ολόκληρου του αγωγού). Με βάση τα παραπάνω ερωτάται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή:
1. Tι στοιχεία διαθέτει για τα σχέδια κατασκευής του αγωγού Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη; Πώς αξιολογεί την προοπτική δημιουργίας του; Θεωρεί ότι συνεισφέρει στον ευρύτερο ενεργειακό σχεδιασμό της ΕΕ; Πώς σχετίζεται ο αγωγός Μπουργκάς-Αλεξανδρούπολη με άλλα εξαγγελθέντα έργα ενεργειακής υποδομής στην Νοτιοανατολική Ευρώπη; Με ποιούς τρόπους προτίθεται η Επιτροπή να ενισχύσει την προσπάθεια κατασκευής του αγωγού;
2. Τι στοιχεία διαθέτει για τα περιβαλλοντικά προβλήματα που ενδεχομένως θα δημιουργήσει ο αγωγός; Πώς μπορεί να συνεισφέρει στην τήρηση της κοινοτικής περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ιδίως στους δύο τερματικούς σταθμούς στις ακτές της Μαύρης Θάλασσας και στις ακτές του Αιγαίου;
3. Είναι διατεθειμένη να ενισχύσει τη βουλγαρική κυβέρνηση για την επίσπευση της ολοκλήρωσης των περιβαλλοντικών μελετών, προκειμένου να προχωρήσει αυτό το στρατηγικής σημασίας έργο;

9 Απριλίου 2010 E-0806/2010

Απάντηση του κ. Oettinger εξ ονόματος της Επιτροπής
1. Στη δεύτερη επισκόπηση της ενεργειακής της στρατηγικής, η Επιτροπή τόνισε τη σημασία της διαφοροποίησης τόσο των πηγών όσο και των διαδρομών διακίνησης ενεργειακών προμηθειών. Στο συνοδευτικό υπηρεσιακό της έγγραφο εργασίας(1), η Επιτροπή ανέφερε ως έργο ενδιαφέροντος τον σωληναγωγό Burgas-Αλεξανδρούπολη. Το έργο αυτό, ως σωληναγωγός διαμετακόμισης, έχει μελετηθεί για να εξυπηρετεί τις διεθνείς αγορές, διευκολύνοντας τη μεταφορά ρωσικού πετρελαίου προς την παγκόσμια αγορά παρακάμπτοντας τα τουρκικά στενά όπου επικρατεί συμφόρηση. Η Ρωσία κατέχει μερίδιο πλειοψηφίας στο έργο (51 %). Η Ρωσία συμμετέχει επίσης σε ένα άλλο έργο σωληναγωγού πετρελαίου στην περιοχή – τον σωληναγωγό Σαμψούντα-Ceyhan– ο οποίος επίσης στοχεύει στην παράκαμψη των τουρκικών στενών.
Η Επιτροπή θεωρεί ότι η συνεργασία μεταξύ Ελλάδας και Βουλγαρίας παρέχει δυνατότητα βελτίωσης της ασφάλειας του εφοδιασμού σε περιφερειακό επίπεδο. Ωστόσο, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι σωληναγωγοί πετρελαίου δεν καλύπτονται από την πολιτική για τα Διευρωπαϊκά Ενεργειακά Δίκτυα (ΔΕΔ-E) όπως περιγράφεται στις κατευθυντήριες γραμμές ΔΕΔ-Ε που θεσπίστηκαν τον Σεπτέμβριο του 2006(2).
2. Η Επιτροπή έχει λάβει πολλές καταγγελίες σχετικά με τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις του έργου, τις οποίες έστειλαν πολίτες που κατοικούν στην περιοχή. Ωστόσο, τα ζητήματα αυτά θα αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΜΠΕ) σύμφωνα με το ευρωενωσικό και διεθνές δίκαιο. Θα πρέπει επίσης να συνεκτιμηθεί η νομοθεσία όσον αφορά την εκτίμηση των επιπτώσεων των έργων στο περιβάλλον(3), τη διατήρηση φυσικών ενδιαιτημάτων, την άγρια χλωρίδα και πανίδα(4), όπως επίσης και η σύμβαση για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων σε διασυνοριακό πλαίσιο (Σύμβαση Espoo 1991). Μια τέτοια εκτίμηση εκ μέρους των εθνικών αρχών θα πρέπει να περιλαμβάνει διαβουλεύσεις με τις αρμόδιες περιβαλλοντικές αρχές και το κοινό που αφορούν τα έργα και στα δύο κράτη μέλη. Όταν το έργο έχει σημαντικές διασυνοριακές επιπτώσεις, θα πρέπει να εφαρμόζεται η σύμβαση Espoo ή/και το άρθρο 7 της οδηγίας ΜΠΕ. Στο παρόν στάδιο, η εκπόνηση ΜΠΕ ευρίσκεται σε προκαταρκτική φάση, επομένως δεν μπορούν να εξαχθούν οριστικά συμπεράσματα. Παρόλα αυτά, η Επιτροπή μπορεί να παρέμβει όταν σημειώνεται παραβίαση της νομοθεσίας της ΕΕ.
3. Η Επιτροπή δίνει ώθηση σε έργα τα οποία ανταποκρίνονται στους στόχους της ευρωπαϊκής ενεργειακής πολιτικής, όπως η ενίσχυση της ασφάλειας του εφοδιασμού. Ως θεματοφύλακας των Συνθηκών, η Επιτροπή θα επιβάλει την εφαρμογή του κεκτημένου της ΕΕ, ειδικώς όσον αφορά την περιβαλλοντική νομοθεσία σχετικά με έργα ενεργειακής υποδομής. Η Επιτροπή θα διασφαλίσει επίσης την εφαρμογή των σχετικών νομοθετικών πράξεων για την εσωτερική αγορά και των κανόνων για τις κρατικές ενισχύσεις.
Θα πρέπει όμως να τονιστεί ότι η ολοκλήρωση των διοικητικών διαδικασιών σχετικά με την περιβαλλοντική νομοθεσία αποτελεί ζήτημα αποκλειστικής αρμοδιότητας των οικείων κρατών μελών.

(1)
SEC(2008) 2869 τελικό – Υποδομές πετρελαίου: Εκτίμηση των υφισταμένων και προγραμματισμένων υποδομών πετρελαίου εντός και προς την ΕΕ.
(2)
ΕΕ L 262 της 22.9.2006.
(3)
ΕΕ L 175 της 5.7.1985· ΕΕ L 73 της 14.3.1997· ΕΕ L 156 της 25.6.2003· ΕΕ L 140 της 5.6.2009.
(4)
Άρθρο 6 παράγραφοι 3 και 4 της οδηγίας 92/43/EΟΚ, ΕΕ L 206 της 22.7.1992.