youtube twitter

Εποπτεία του πλουλαρισμού των ΜΜΕ στην ΕΕ

Πέμπτη, 21 Ιανουαρίου 2010

ΕΡ: H Eυρωπαϊκή Επιτροπή και η προηγούμενη αρμόδια Επίτροπος για θέματα ΜΜΕ, κα Viviane Reding, είχαν παρουσιάσει στο παρελθόν σχέδιο τριών σταδίων προκειμένου να υπάρχει εποπτεία του πλουραλισμού των ΜΜΕ που λειτουργούν στην ΕΕ.

Το εν λόγω πλάνο αποσκοπούσε, επίσης, στην καλύτερη κατανόηση από τα κοινοτικά όργανα της σύνθετης πραγματικότητας των ευρωπαϊκών ΜΜΕ πριν προταθεί νομοθεσία για τα θέματα ιδιοκτησίας και συγκέντρωσης.
Σύμφωνα με τις τότε ανακοινώσεις της Επιτροπής, είχε αρχίσει μια καταγραφή της ποικιλομορφίας των ΜΜΕ σ' όλη την ΕΕ, των νομοθεσιών που ισχύουν στα κράτη μέλη, των μεγάλων ομίλων που κατέχουν Μέσα, καθώς και των αλλαγών που προκαλούν οι νέες τεχνολογίες. Επρόκειτο επίσης να κωδικοποιηθούν όλα αυτά τα στοιχεία και να διαμορφωθούν ορισμένοι δείκτες για το ισχύον επίπεδο πλουραλισμού και τελικώς να εκδοθεί ένα κείμενο πολιτικής που θα διαμόρφωνε έναν εποπτικό μηχανισμό για όλη την Ένωση.
1. Ερωτάται η Επιτροπή εάν εξακολουθεί να πρεσβεύει ότι η διαφοροποίηση και η ποικιλομορφία των ΜΜΕ είναι βασικό συστατικό μιας υγιούς δημοκρατικής κοινωνίας, ιδίως στη σημερινή εποχή της σύγκλισης και συγκέντρωσης των ΜΜΕ, αλλά και της οικονομικής κρίσης που προκαλεί απρόβλεπτες μεταβολές στο ιδιοκτησιακό τους καθεστώς και τη χρήση του ανθρωπίνου δυναμικού τους.
2. Ερωτάται, επίσης, η Επιτροπή ποια μέτρα έχει λάβει δύο χρόνια μετά τις προαναφερόμενες ανακοινώσεις ή ποια προτίθεται τελικώς να λάβει στο εγγύς μέλλον για την προστασία του ανταγωνισμού των ΜΜΕ και τον έλεγχο της συγκέντρωσης της ιδιοκτησίας τους.

12 Απριλίου 2010
Απάντηση από την κα Kroes εξ ονόματος της Επιτροπής
H πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας, η ελευθερία της έκφρασης και η ελευθερία του Τύπου είναι συστατικά στοιχεία της ευρωπαϊκής δημοκρατίας. Η ελευθερία της έκφρασης συνιστά βασικό θεμέλιο των δημοκρατικών κοινωνιών μας, κατοχυρώνεται στο άρθρο 11 παράγραφος 1 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στο άρθρο 10 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου. Επιπλέον, το άρθρο 11 παράγραφος 2 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων ορίζει ότι η πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας πρέπει να γίνεται σεβαστή. Η Επιτροπή έχει υπερασπίσει με συνέπεια την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και θα συνεχίσει άοκνα να την προωθεί.
H πολυφωνία είναι σύνθετη έννοια. Η πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας δεν περιορίζεται μόνο στα ζητήματα του δικαίου του ανταγωνισμού, όπως είναι οι κανόνες που ισχύουν για τις συγκεντρώσεις και τις κρατικές ενισχύσεις, αλλά περιλαμβάνει όλα τα μέτρα που εξασφαλίζουν την πρόσβαση των πολιτών σε σειρά από πηγές πληροφόρησης, γνώμες, απόψεις κλπ., ώστε να περιορίζεται η αθέμιτη επιρροή εκ μέρους μιας ή περισσότερων κυρίαρχων εξουσιών στη διαμόρφωση της κοινής γνώμης.
Όσον αφορά το δίκαιο του ανταγωνισμού, πρέπει να τονιστεί ότι τα τελευταία χρόνια η Επιτροπή έχει κληθεί επανειλημμένως να εφαρμόσει τους κανόνες του ανταγωνισμού στον τομέα των μέσων επικοινωνίας . Η συγκέντρωση Newscorp και Première (υπόθεση COMP/M.5121) στη Γερμανία και η διαδικασία επί παραβάσει κατά της Ιταλίας σχετικά με τη νομοθεσία που ρυθμίζει τη μετάβαση από την αναλογική στην ψηφιακή τηλεόραση είναι σχετικά παραδείγματα. Η Επιτροπή θα συνεχίσει να εφαρμόζει αυτούς τους κανόνες της ΕΕ, ώστε να αποφεύγονται στρεβλώσεις και εμπόδια στον αποτελεσματικό ανταγωνισμό στον τομέα των μέσων επικοινωνίας.
Επιπλέον, στο άρθρο 21 του κανονισμού συγκεντρώσεων της ΕΕ, η πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας θεωρείται έννομο δημόσιο συμφέρον, γεγονός που παρέχει στα κράτη μέλη τη δυνατότητα να λαμβάνουν μέτρα για τη διατήρηση αυτού του συμφέροντος, όταν εξετάζουν περιπτώσεις συγκεντρώσεων.
Η Επιτροπή δεν έχει προτείνει εναρμόνιση της προϋπάρχουσας νομοθεσίας που αφορά την ιδιοκτησία ή τις συγκεντρώσεις στα μέσα επικοινωνίας. Τα εθνικά ρυθμιστικά μοντέλα διαφέρουν σε μεγάλο βαθμό μεταξύ τους στην Ευρώπη, με δεδομένες τις σημαντικές πολιτιστικές διαφορές, τις διαφορές στο μέγεθος και στα χαρακτηριστικά των αγορών των μέσων μαζικής επικοινωνίας, καθώς και σε νομικές και διοικητικές πρακτικές. Κανένα μεμονωμένο ρυθμιστικό πλαίσιο δεν θα μπορούσε να αποτελέσει ενιαίο πρότυπο καθολικής ισχύος.
Όπως ήδη γνωρίζει το Αξιότιμο Μέλος, τον Οκτώβριο του 2009 πραγματοποιήθηκε στο Κοινοβούλιο για μια ακόμη φορά ζωηρή συζήτηση για την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας, με αφορμή τις ανησυχίες όσον αφορά την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας στην Ιταλία, χωρίς να επιτευχθεί συμφωνία σε ψήφισμα που θα καλούσε την Επιτροπή να αναλάβει νομοθετική πρωτοβουλία. Το γεγονός αυτό επιβεβαιώνει τόσο την πολυπλοκότητα του θέματος όσο και την ευρεία απόκλιση των απόψεων.
Η πολυπλοκότητα του θέματος της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας επιβεβαιώθηκε και σε επιστημονικό επίπεδο, με τη δημοσίευση, το 2009, ανεξάρτητης μελέτης, η οποία είχε ανατεθεί από την Επιτροπή στο πλαίσιο της προσέγγισης σε τρία στάδια που αναφέρει το Αξιότιμο Μέλος στην ερώτησή του, μελέτης όπου περιλαμβάνονται δείκτες για την αξιολόγηση της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας. Η εν λόγω μελέτη συνιστά εργαλείο παρακολούθησης, με νομικούς, κοινωνικούς και οικονομικούς δείκτες για την εκτίμηση συγκεκριμένων κινδύνων που απειλούν την πολυφωνία στα μέσα επικοινωνίας σε μια εποχή κοσμογονίας στη δομή των μέσων. Ο χαρακτήρας και ο αριθμός των εν λόγω δεικτών αντανακλούν την πολυπλοκότητα της έννοιας της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας. Οι δείκτες που αφορούν την κυριότητα τοποθετούνται σε ευρύτερο πλαίσιο. Το εργαλείο παρακολούθησης θα επιτρέψει στα κράτη μέλη και σε άλλα ενδιαφερόμενα μέρη να αποκτήσουν τεκμηριωμένη προσέγγιση στο σημαντικό θέμα της πολυφωνίας στα μέσα.
Εν κατακλείδι, η Επιτροπή επιθυμεί να τονίσει ότι τα κράτη μέλη διατηρούν την κύρια αρμοδιότητα όσον αφορά την προστασία της πολυφωνίας στα μέσα επικοινωνίας, που αποτελεί ρητά καθορισμένο στόχο σε πολλά από τα μέσα διακυβέρνησης σε εθνικό επίπεδο.