youtube twitter

Επείσημο ημερολόγιο της ΕΕ για τους νέους

Παρασκευή, 18 Φεβρουαρίου 2011

ΕΡ: Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε πρόσφατα πάνω από τρία εκατομμύρια αντίτυπα ενός ημερολογίου –Ημερολόγιο Ευρώπης– με 51 σελίδες γεμάτες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ημερολόγιο διανεμήθηκε σε πάνω από 21 χιλιάδες σχολεία ως δώρο προς τους μαθητές εκ μέρους της Επιτροπής. Για το ημερολόγιο αυτό δαπανήθηκαν περίπου 5 εκατομμύρια ευρώ.


Στο ημερολόγιο αυτό σημειώνονται οι κυριότερες θρησκευτικές εορτές. Το ημερολόγιο περιλαμβάνει εορτές μουσουλμάνων, ινδουιστών, σιχ, εβραίων και κινέζων, καθώς και άλλες πολιτικές εορτές, όπως την ημέρα της Ευρώπης και άλλες σημαντικές επετείους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά δεν αναφέρει τις χριστιανικές εορτές –ούτε καν τα Χριστούγεννα– μολονότι ο χριστιανισμός είναι η θρησκεία της πλειονότητας των Ευρωπαίων. Λαμβάνοντας υπόψη τα συνεχή γεγονότα που αφορούν τις διώξεις, την περιθωριοποίηση και τις επιθέσεις κατά των χριστιανών στον κόσμο, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ευθύνη να επιδείξει μεγαλύτερο ενδιαφέρον για τον σεβασμό της θρησκευτικής ελευθερίας των πολιτών της και την αναγνώριση των εορτών τους, ως θεμελιώδους αρχής κάθε δημοκρατικού συστήματος.
Επίσης, στις 12 Ιανουαρίου, η υπηρεσία Τύπου της Επιτροπής ανακοίνωσε ότι δεν προτίθεται σε καμία περίπτωση να προχωρήσει σε απόσυρση των αντιτύπων που έχουν διανεμηθεί ήδη.
Παρακαλείται, συνεπώς, η Επιτροπή να απαντήσει στα ακόλουθα ερωτήματα:
1. Για ποιον λόγο δεν προτίθεται να προβεί στην απόσυρση των αντιτύπων που έχουν διανεμηθεί ήδη;
2. Θεωρεί ότι το περιεχόμενο του εν λόγω ημερολογίου δεν αντιβαίνει στις διατάξεις του άρθρου 10 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τη θρησκευτική ελευθερία και των άρθρων 21 και 22 που εγγυώνται την αρχή της απαγόρευσης των διακρίσεων λόγω θρησκείας και τον σεβασμό της θρησκευτικής και πολιτιστικής πολυμορφίας των ευρωπαίων πολιτών εκ μέρους της Ένωσης;
3. Ποια ήταν τα αντικειμενικά κριτήρια που ελήφθησαν υπόψη για τη σύνταξη του εν λόγω ημερολογίου;
4. Προτίθεται η Επιτροπή να ελέγχει στο μέλλον το περιεχόμενο αυτών των ημερολογίων, αναλαμβάνοντας την ευθύνη ότι αυτά θα ανταποκρίνονται στις αξίες και στα θεμελιώδη δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης;

28 Μαρτίου 2011
Απάντηση του κ. Dalli εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή παραπέμπει τον κ. βουλευτή στην απάντηση που είχε δώσει στις γραπτές ερωτήσεις E 9/11, E-21/11, P-191/11, P-225/11, E-236/11, P-256/11, E-373/11, P-458/11(1) για το ίδιο θέμα, καθώς και στη δήλωσή της για τη λήψη άμεσων διορθωτικών μέτρων, επειδή δεν είχαν συμπεριληφθεί οι χριστιανικές εορτές στο ευρωπαϊκό ημερολόγιο 2010/2011, δήλωση η οποία δημοσιεύτηκε στη διεύθυνση:
http://ec.europa.eu/consumers/empowerment/cons_education_en.htm#diary
Τουλάχιστον 3 250 825 αντίτυπα της έκδοσης 2010/2011 του εν λόγω σχολικού ημερολογίου διανεμήθηκαν απευθείας σε σχολεία, κατόπιν σχετικού αιτήματος, την περίοδο Μαΐου/Ιουνίου 2010, ενώ επιπλέον αντίτυπα διανεμήθηκαν στα ευρωπαϊκά θεσμικά όργανα, σε εθνικούς οργανισμούς και άλλους φορείς.
Η Επιτροπή, αφού εξέτασε το ενδεχόμενο απόσυρσης του ημερολογίου, κατέληξε στο συμπέρασμα ότι κάτι τέτοιο δεν θα ήταν εφικτό, επειδή οι μαθητές είχαν αρχίσει να το χρησιμοποιούν από την αρχή του σχολικού έτους, δηλαδή τουλάχιστον από το Σεπτέμβριο του 2010.
Η παράλειψη της συμπερίληψης των χριστιανικών εορτών δεν έγινε σκόπιμα, ούτε συνιστά παραβίαση των άρθρων 10, 21 και 22 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στο άρθρο της σύνταξης του εν λόγω ημερολογίου περιλαμβάνεται ένα κεφάλαιο για την ανεκτικότητα, την καταπολέμηση των διακρίσεων και τα θεμελιώδη δικαιώματα καθώς και το κείμενο του άρθρου 21 του Χάρτη των Θεμελιωδών Δικαιωμάτων.
Δεν έχουν οριστεί συγκεκριμένα κριτήρια για το κείμενο των υποσημειώσεων στο κάτω μέρος των σελίδων της έκδοσης του εβδομαδιαίου ημερολογίου 2010/2011, όπου έγινε η παράλειψη. Οι υποσημειώσεις αυτές σκοπό είχαν να περιέχουν ενδιαφέροντα γεγονότα ή αποφθέγματα, που ίσως να μην τα γνωρίζουν όλοι οι έφηβοι. Η Επιτροπή επανεξετάζει τις εσωτερικές της διαδικασίες προκειμένου να γίνονται αυστηρότεροι έλεγχοι για τη διασφάλιση της ποιότητας του προϊόντος.

(1)
http://www.europarl.europa.eu/QP-WEB