youtube twitter

Δολοφονία νέου στην Ελλάδα

Δευτέρα, 23 Σεπτεμβρίου 2013

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς το Συμβούλιο Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Στις 17.9.2013, ένα μέλος του νεοναζιστικού κόμματος «Χρυσή Αυγή» δολοφόνησε εν ψυχρώ έναν 34χρονο εξαιτίας των πολιτικών του πεποιθήσεων. Πρόκειται για το αποκορύφωμα σειράς βίαιων ενεργειών (όπως στο Μελιγαλά, στα Γιαννιτσά και στο Πέραμα) από μέλη της Χρυσής Αυγής που γνώρισε εντυπωσιακή άνοδο στο περιβάλλον της πρωτοφανούς οικονομικής κρίσης που πλήττει την Ελλάδα και αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς το εφαρμοζόμενο πρόγραμμα δημοσιονομικής σταθερότητας — έκτος χρόνος ύφεσης και τέταρτος χρόνος σκληρής λιτότητας — έχει εξαντλήσει και τις τελευταίες αντοχές των Ελλήνων πολιτών.


Είναι προφανές ότι η ελληνική κυβέρνηση και οι αρμόδιες αρχές θα δράσουν άμεσα για την αντιμετώπιση τέτοιων φαινομένων στο πλαίσιο του συντάγματος και της εθνικής νομοθεσίας. Η εξάπλωση όμως φιλοναζιστικών, ρατσιστικών φορέων και κινήσεων δεν αφορά μόνο στην Ελλάδα. Έχει καταγραφεί ήδη σε προηγηθείσες εθνικές και ευρωπαϊκές εκλογές σε πολλά κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και καταγράφεται εντονότερα στις μετρήσεις που γίνονται σε όλη την Ευρώπη.
Διαπιστώνεται καθημερινά ότι οι ομάδες αυτές επωφελούνται από τις πολιτικές δημοσιονομικής προσαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη, κυρίως όμως σ' εκείνα όπου οι κοινωνικές επιπτώσεις των μέτρων που λαμβάνονται έρχονται σε αντίθεση με το κοινωνικό μοντέλο επί του οποίου δομήθηκε η ΕΕ και το οποίο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χαρακτηρίζει «αναγκαίο» για την επιτυχή εφαρμογή προγραμμάτων προσαρμογής και την έξοδο από την κρίση. Όσο τα προγράμματα λιτότητας συμπιέζουν το εισόδημα των πολιτών και περιθωριοποιούν, κοινωνικά και εργασιακά, μεγάλες ομάδες, κυρίως νέων ανθρώπων, τόσο βρίσκουν έδαφος εγκληματικές συμπεριφορές με άλλοθι τη φτώχεια και την παράνομη μετανάστευση.
Επειδή τέτοια φαινόμενα που προαναφέρθηκαν πιθανόν να επιδεινωθούν, και όχι μόνο στην Ελλάδα, ερωτώνται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο:
1. Συνειδητοποιούν ότι εξαντλούνται οι δημοκρατικές αντοχές των κοινωνιών, κυρίως σε κράτη μέλη της ΕΕ με προγράμματα προσαρμογής και πλήττονται καίρια οι αρχές και οι αξίες επί των οποίων οικοδομήθηκε η ΕΕ;
2. Θα συνυπολογίσουν τις κοινωνικές και πολιτικές παραμέτρους των προγραμμάτων προσαρμογής;
3. Στο βαθμό που τους αναλογεί, ποιες πολιτικές προτίθενται να εφαρμόσουν ώστε ν' αμβλυνθούν οι επιπτώσεις από την ύφεση και τη λιτότητα στις χώρες που εφαρμόζουν προγράμματα προσαρμογής, ν' αποφευχθεί η επιδείνωση φαινομένων βίας και διάρρηξης της κοινωνικής συνοχής, που τραυματίζουν βαρύτατα το ευρωπαϊκό εγχείρημα, κλονίζουν συθέμελα την εμπιστοσύνη των πολιτών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και επαναφέρουν στο προσκήνιο τη ναζιστική απειλή;

16 Δεκεμβρίου 2013
Απάντηση
Κατόπιν της επιδείνωσης της μακροοικονομικής και της δημοσιονομικής κατάστασης στην Ελλάδα το 2010, το Συμβούλιο εξέδωσε στις 10 Μαΐου 2010 την απόφαση 2010/320/ΕΕ η οποία απευθύνεται στην Ελλάδα, για την ενίσχυση της δημοσιονομικής επιτήρησης, και η οποία επιβάλλει στην Ελλάδα να λάβει μέτρα για τη μείωση του ελλείμματος που κρίνεται αναγκαία προκειμένου να αντιμετωπιστεί η κατάσταση του υπερβολικού ελλείμματος(1). Η απόφαση τροποποιήθηκε ορισμένες φορές και, εν συνεχεία, αναδιατυπώθηκε για λόγους σαφήνειας ως απόφαση του Συμβουλίου 2011/734/ΕΕ της 12ης Ιουλίου 2011(2). Στις αποφάσεις αυτές αποτυπώνονται οι βασικοί όροι της χρηματοδοτικής ενίσχυσης που χορηγήθηκε αρχικά από το χρηματοδοτικό ταμείο για τη στήριξη της Ελλάδας και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας (ΕΤΧΣ). Στις αποφάσεις περιγράφονται τα κύρια σημεία του οικονομικού προγράμματος που καλείται να εφαρμόσει η Ελλάδα.
Η εφαρμογή των συμφωνηθεισών μεταρρυθμίσεων είναι ευθύνη της ελληνικής κυβέρνησης και υπόκειται στους εθνικούς νόμους και διαδικασίες, μεταξύ των οποίων είναι η αξιολόγηση του αντικτύπου των μεταρρυθμίσεων και η εκτίμηση κόστους-οφέλους.
Η Ευρωομάδα εξέφρασε ικανοποίηση για τις προσπάθειες του ελληνικού λαού και συνεχάρη την ελληνική κυβέρνηση για τις συνεχιζόμενες προσπάθειές της να εφαρμόσει τις απαιτούμενες μεταρρυθμίσεις. Αυτές οι μεταρρυθμίσεις είναι απαραίτητες για να επιτευχθεί βιώσιμη ανάπτυξη και απασχόληση(3).
Η Ευρωομάδα δεσμεύεται να παρέχει τη δέουσα στήριξη στην Ελλάδα κατά τη διάρκεια του προγράμματος και μετά, μέχρις ότου ανακτήσει πρόσβαση στις αγορές, υπό τον όρον ότι η Ελλάδα θα συμμορφωθεί πλήρως με τις απαιτήσεις και τους στόχους του προγράμματος προσαρμογής(4).

(1 )ΕΕ L 145 της 11.6.2010, σ. 6.
(2
ΕΕ L 296 της 15.11.2011, σ. 38. Απόφαση που τροποποιήθηκε από την απόφαση 2013/6/ΕΕ του Συμβουλίου της 4ης Δεκεμβρίου 2012 (ΕΕ L 4 της 9.1.2013, σ. 40).
(3 Βλ. Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα στις 8 Ιουλίου 2013.
(4) Βλ. Δήλωση της Ευρωομάδας για την Ελλάδα στις 27 Νοεμβρίου 2012. Οι δηλώσεις της Ευρωομάδας βρίσκονται στη διεύθυνση http://www.eurozone.europa.eu/newsroom/news/?group=statement&source=eurogroup&q=&dateFrom=&dateTo=