youtube twitter

Διακρίσεις εις βάρος ατόμων με αναπηρία από τις αεροπορικές εταιρίες

Παρασκευή, 17 Ιουνίου 2011

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς, τα άτομα με αναπηρία έχουν το ίδιο δικαίωμα με τους άλλους πολίτες στην ελεύθερη κυκλοφορία, στην ελευθερία επιλογής και στο να μην αποτελούν αντικείμενο διακρίσεων.

Παράλληλα, γίνεται σαφής αναφορά στο παράρτημα ΙΙ του εν λόγω κανονισμού για καταβολή κάθε εύλογης προσπάθειας για τη ρύθμιση του καθίσματος αναλόγως των αναγκών των συγκεκριμένων ατόμων με αναπηρία ή ατόμων με μειωμένη κινητικότητα, εφόσον ζητηθεί, υπό την επιφύλαξη των απαιτήσεων ασφαλείας και της διαθεσιμότητας.
Παρόλα αυτά, πολλές αεροπορικές εταιρείες αναγκάζουν τους επιβάτες με αναπηρία να αλλάζουν θέση κατά την διάρκεια της επιβίβασης και να κάθονται στις εσωτερικές θέσεις (από την πλευρά των παραθύρων), παρά τις σημαντικές δυσκολίες που αυτό επιφέρει για τα άτομα με αναπηρίες. Οι εταιρείες επικαλούνται λόγους ασφαλείας σε περίπτωση ατυχήματος, δίνοντας προτεραιότητα διαφυγής στους ανθρώπους χωρίς κινητικά προβλήματα. Σαφέστατα, λόγοι ασφαλείας θα δικαιολογούσαν να μην κάθονται άτομα με αναπηρία στις εξόδους κινδύνου ενός αεροπλάνου, όπου δυνητικά θα μπορούσαν να δυσχεράνουν την έξοδο των επιβατών, αλλά η συγκεκριμένη πρακτική που ακολουθείται συνιστά υποβιβασμό των ατόμων με αναπηρία σε επιβάτες δεύτερης κατηγορίας.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Είναι εν γνώσει της συγκεκριμένης πρακτικής των αεροπορικών εταιρειών;
2. Συνάδει με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006, και εάν όχι πρόκειται να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να προβούν άμεσα σε κυρώσεις στις συγκεκριμένες εταιρείες;
3. Εν όψει της αναθεώρησης του κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 261/2004 για τα δικαιώματα των επιβατών αεροπορικών μεταφορών πρόκειται να προβεί σε υποβολή σειράς μέτρων που αποσκοπούν στην αποσαφήνιση των δικαιωμάτων των επιβατών με αναπηρία;

27 Ιουλίου 2011

Απάντηση του κ. Kallas εξ ονόματος της Επιτροπής
Η Επιτροπή είναι ενήμερη για τις πρακτικές που ακολουθούνται για την τακτοποίηση των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στο θάλαμο επιβατών, στις οποίες αναφέρθηκε το Αξιότιμο Μέλος του Κοινοβουλίου, και οι οποίες ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφάλειας, τόσο από άποψη αξιοπλοΐας όσο και εκμετάλλευσης των αεροσκαφών.
Οι αεροπορικές εταιρείες υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις ασφάλειας ώστε να διευκολύνεται η εκκένωση όλων των επιβατών, συμπεριλαμβανομένων των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα (ΑΜΚ), σε περίπτωση ανάγκης. Οι απαιτήσεις αυτές περιέχονται στον κανονισμό (ΕΚ) 859/2008 της 20ής Αυγούστου 2008(1) (απαίτηση παροχής δημόσιας υπηρεσίας 1260), ο οποίος προβλέπει ότι η τακτοποίηση των ΑΜΚ στο θάλαμο επιβατών δεν πρέπει να έχει ως αποτέλεσμα την παρακώλυση των μελών του πληρώματος κατά την εκτέλεση των καθηκόντων τους, την παρεμπόδιση της πρόσβασης σε εξοπλισμό έκτακτης ανάγκης ή την παρεμπόδιση της εκκένωσης εκτάκτου ανάγκης του αεροσκάφους. Επιπλέον, η εν λόγω εκκένωση πρέπει να εκτελεστεί μέσα σε 90 δευτερόλεπτα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις αξιοπλοΐας(2), ώστε να σωθούν όσο το δυνατόν περισσότερες ζωές. Η συμμόρφωση με αυτές τις απαιτήσεις ασφάλειας είναι, για όλους τους επιβάτες ανεξαιρέτως, εγγύηση της αποτελεσματικότητας της εκκένωσης του αεροσκάφους σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης.
Η συνδυασμένη εφαρμογή των κανονισμών 1107/2006 και 859/2008 συνεπάγεται ότι η διαδικασία που εφαρμόζεται από τις αεροπορικές εταιρείες για την τακτοποίηση των ΑΜΚ στο θάλαμο επιβατών πρέπει να είναι αιτιολογημένη και ανάλογη με τις απαιτήσεις ασφάλειας. Υπό αυτές τις συνθήκες, ο καθορισμός θέσεων για τα ΑΜΚ στα παράθυρα αποτελεί γενικό κανόνα, αλλά θα μπορούσε να αρθεί, λαμβανομένων υπόψη των εκάστοτε ιδιαίτερων περιστάσεων, για παράδειγμα, όταν υπάρχουν κενές σειρές θέσεων και τηρούνται οι λοιπές απαιτήσεις ασφάλειας (για παράδειγμα, η ισόρροπη φόρτωση του αεροσκάφους ή η απαγόρευση παρεμπόδισης των εξόδων κινδύνου).
Ο κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 261/2004 δεν αφορά άμεσα την προστασία των ειδικών δικαιωμάτων των ΑΜΚ όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς. Σε κάθε περίπτωση, το περιεχόμενο της ενδεχόμενης αναθεώρησης θα προσδιοριστεί μόνο μετά τη διενέργεια αξιολόγησης του αντικτύπου, όπου, μεταξύ άλλων, θα ληφθεί υπόψη η διαβούλευση με όλους τους ενδιαφερόμενους, η οποία θα αρχίσει αυτό το φθινόπωρο.
Κατά τα λοιπά, όπως έχει ανακοινωθεί στην έκθεση της Επιτροπής σχετικά με τη λειτουργία του κανονισμού 1107/2006, της 11ης Απριλίου 2011(3), οι διατάξεις του εν λόγω κανονισμού θα αποτελέσουν αντικείμενο σύνταξης ειδικών κατευθυντήριων γραμμών με στόχο την αποσαφήνιση την ερμηνείας του.

(1)
ΕΕ L 254 της 20.9.2008, σ. 1.
(2)
Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1702/2003 της Επιτροπής, της 24ης Σεπτεμβρίου 2003, για τον καθορισμό εκτελεστικών κανόνων για την πιστοποίηση αξιοπλοΐας και την περιβαλλοντική πιστοποίηση αεροσκαφών, ΕΕ L 243 της 27.9.2003, σ. 6.
(3)
COM(2011)166 τελικό.