youtube twitter

Αποτελέσματα από αναπρογραμματισμό ευρωπαϊκών πόρων για την απασχόληση των νέων

Τρίτη, 24 Ιουλίου 2012

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Κατά τη διάρκεια της άτυπης συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που έλαβε χώρα στις 30 Ιανουαρίου 2012, η Επιτροπή όρισε οκτώ «ομάδες δράσης» για να σταλούν σε κράτη μέλη με υψηλούς δείκτες ανεργίας νέων (Ιταλία, Ισπανία, Ελλάδα, Σλοβακία, Λιθουανία, Πορτογαλία, Λετονία και Ιρλανδία) και προανήγγειλε τη διάθεση 82 δισ. ευρώ από μη δαπανηθέντες ακόμα πόρους ευρωπαϊκών ταμείων για την υποστήριξη μέτρων καταπολέμησης της ανεργίας της νεολαίας, ενίσχυσης της ανάπτυξης και υποστήριξης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων.

Μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαΐου 2012, εμπειρογνώμονες της Επιτροπής επισκέφθηκαν τα οκτώ εν λόγω κράτη μέλη για διαβουλεύσεις. Στις 23 Μαΐου 2012 ο Πρόεδρος της Επιτροπής Barroso παρουσίασε τα πρώτα αποτελέσματα που πέτυχαν οι «ομάδες δράσης», δηλώνοντας ότι 7,3 δις ευρώ σε κονδύλια είχαν ήδη διατεθεί για ταχύτερη υλοποίηση ή αναδιανεμηθεί.
Δεδομένου ότι τα διαθέσιμα δεδομένα είναι ασαφή ως ατελή και μη επαρκώς λεπτομερή, και ότι η Επιτροπή και το Κοινοβούλιο σε πολλές περιπτώσεις τόνισαν την ανάγκη ενεργού και συγκεκριμένης ανάμειξης των νέων στη λήψη αποφάσεων, μπορεί η Επιτροπή να μας πει:
1. Εάν, πέρα από το έγγραφο που παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο Barrozo στις 23 Μαΐου 2012, είναι διαθέσιμα ακριβέστερα και λεπτομερέστερα έγγραφα και στοιχεία σχετικά με χρηματοδοτούμενα και εκκρεμή έργα;
2. Εάν έχει πραγματοποιηθεί ανάλυση των ορθών πρακτικών, καθώς και αν έχει αναπτυχθεί κάποια στρατηγική μακροπρόθεσμης δράσης για την προώθηση της απασχόλησης των νέων;
3. Εάν και πότε ενεπλάκησαν οργανώσεις νέων -και πώς ζητήθηκε η γνώμη τους- όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση της Επιτροπής με τίτλο «Πρωτοβουλία Ευκαιρίες για τους Νέους» και στην απόφαση του Κοινοβουλίου της 24ης Μαΐου 2012 σχετικά με την Πρωτοβουλία Ευκαιρίες για τους Νέους;
4. Ποια ήταν τα αποτελέσματα και τι αποφάσεις ελήφθησαν κατά τη διάρκεια των διαβουλεύσεων με τις άλλες επτά χώρες με δείκτη ανεργίας πάνω από το μέσο όρο της ΕΕ (Βουλγαρία, Κύπρο, Γαλλία, Ουγγαρία, Πολωνία, Ρουμανία και Σουηδία);

6 Σεπτεμβρίου 2012
Απάντηση του κ. Andor εξ ονόματος της Επιτροπής
1. και 4. Κατά τη διάρκεια των διμερών συνεδριάσεων και των επισκέψεων των ομάδων δράσης επιδιώχθηκε η εξεύρεση κοινών λύσεων για την επίσπευση της εφαρμογής υφιστάμενων προγραμμάτων ή για τη διεύρυνση του πεδίου εφαρμογής τους με την αύξηση του προϋπολογισμού ή τη βελτίωση της στόχευσης. Τα κράτη μέλη(1) δεσμεύτηκαν να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικότερα τα κονδύλια της ΕΕ, με αναπρογραμματισμό μη αναληφθέντων ή μη χρησιμοποιηθέντων πόρων της ΕΕ με σκοπό την ενίσχυση των μέτρων αντιμετώπισης της ανεργίας των νέων. Τα απτά αποτελέσματα αυτής της ενέργειας παρουσιάστηκαν από τον Πρόεδρο τον Μάιο.
2. Κατά το Ευρωπαϊκό Εξάμηνο, η Επιτροπή επικέντρωσε την προσοχή της στην κατάσταση που επικρατεί στα κράτη μέλη όσον αφορά την ανεργία των νέων, καθώς και στις πολιτικές για την απασχόληση των νέων που παρουσιάστηκαν στο πλαίσιο των εθνικών προγραμμάτων μεταρρυθμίσεων. Αυτή η ανάλυση αντικατοπτρίζεται στις ειδικές για κάθε χώρα συστάσεις και στα έγγραφα εργασιών των υπηρεσιών της Επιτροπής που εκδόθηκαν τον Μάιο. Η Επιτροπή προτίθεται –αργότερα εντός του 2012, και στο πλαίσιο της παρακολούθησης της ανακοίνωσής της με τίτλο «Πρωτοβουλία "Ευκαιρίες για τους νέους"»(2)– να υποβάλει δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων, καθώς και πρωτοβουλίες πολιτικής σχετικά με εγγυήσεις για τους νέους και ποιοτικό πλαίσιο για περιόδους πρακτικής άσκησης. Η δέσμη αυτή θα συνοδεύεται από την υποβολή στοιχείων σχετικά με την εφαρμογή της πρωτοβουλίας «Ευκαιρίες για τους νέους» στα κράτη μέλη. Για τον σκοπό αυτό, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να υποβάλουν στοιχεία, έως τις αρχές Σεπτεμβρίου του 2012, σχετικά με την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, καθώς και επικαιροποιημένα οικονομικά στοιχεία για τη χρήση της εθνικής και της ενωσιακής χρηματοδότησης.
3. Στις περισσότερες επισκέψεις στα κράτη μέλη, οι ομάδες δράσης συναντήθηκαν με ενδιαφερομένους, όπως ΜΚΟ νέων και κοινωνικούς εταίρους, για να αξιολογήσουν καλύτερα την κατάσταση επιτόπου. Η Επιτροπή συμβουλεύεται τακτικά το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας και γνωρίζει τις θέσεις του. Προτίθεται να συμβουλευθεί το Φόρουμ ως προς τη σχεδιαζόμενη δέσμη μέτρων για την απασχόληση των νέων και να ενθαρρύνει τα κράτη μέλη να συμβουλευθούν τις δικές τους εθνικές οργανώσεις νέων.

(1)
Συμπεριλαμβανομένων των επτά κρατών μελών που αναφέρονται στην ερώτηση 4.
(2)
COM(2011)933 της 20ής Δεκεμβρίου 2011.