youtube twitter

Αναπτυξιακή βοήθεια στο Αφγανιστάν

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2010

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς την Επιτροπή Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ: Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δωρητές αναπτυξιακής και ανθρωπιστική βοήθειας στο Αφγανιστάν. Μεταξύ 2002 και 2009, η συνολική βοήθεια στο Αφγανιστάν έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 282 εκατομμύρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στο Αφγανιστάν συνεχίζει να είναι αποκαρδιωτική, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, στερώντας την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και υγειονομική περίθαλψη στις πιο ευπαθείς ομάδες της περιοχής (AI Report 2010).


Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Σκοπεύει να αναλάβει πρόσθετες στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ένοπλων συγκρούσεων στο Αφγανιστάν;
2. Έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ανησυχητικών προβλημάτων συντονισμού σε σχέση με την οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, που παρατηρούνται όχι μόνο μεταξύ κρατών μελών και της Επιτροπής, αλλά και μεταξύ των κρατών;
3. Θα μπορούσε η Επιτροπή να κοινοποιήσει τις δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού που διαχειρίζεται την ευρωπαϊκή βοήθεια στο Αφγανιστάν; Τι ποσοστό καταλαμβάνουν οι δαπάνες αυτές επί του συνόλου της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και ανθρωπιστική βοήθειας στο Αφγανιστάν;

20 Αυγούστου 2010 E-5090/2010

Απάντηση του κυρίου Piebalgs εξ ονόματος της Επιτροπής
Η κατάσταση από άποψη ασφάλειας και οι επιπτώσεις των μακροχρόνιων συγκρούσεων αποτελούν πράγματι σοβαρό εμπόδιο για τις προσπάθειες που καταβάλλονται στον τομέα της ανάπτυξης και της ανθρωπιστικής βοήθειας στο Αφγανιστάν. Πέραν αυτού, περίπου τρία εκατομμύρια εκτοπισθέντες Αφγανοί συνεχίζουν να ζουν στην αλλοδαπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω των εταίρων της (οργανισμοί των Ηνωμένων Εθνών, το Διεθνές Κίνημα του Ερυθρού Σταυρού και διεθνείς ΜΚΟ) χρηματοδοτεί την παροχή ανθρωπιστικής βοήθειας προς τους άμεσα και έμμεσα θιγόμενους από τον πόλεμο και τις συνεχιζόμενες εχθροπραξίες. Η Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας της Επιτροπής (ΓΔ ECHO) εντοπίζει τον πληθυσμό που βρίσκεται σε μεγαλύτερη ανάγκη, με βάση κριτήρια που αφορούν το ευάλωτο αυτών των ανθρώπων και με αμερόληπτο τρόπο. Στο πλαίσιο αυτών των προσπαθειών, ο συντονισμός έχει ιδιαίτερα μεγάλη σημασία και αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η ΕΚ έχει υποστηρίξει την εργασία του UNOCHA (Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων). Η παροχή βοήθειας μπορεί κατά διαστήματα να μην είναι εφικτή λόγω της απουσίας πρόσβασης σε αυτούς τους πληθυσμούς, κυρίως για λόγους ασφάλειας, αλλά πρέπει να καταβληθεί προσπάθεια για τη βελτίωση αυτής της πρόσβασης δίνοντας έμφαση στον ουδέτερο και αμερόληπτο χαρακτήρα της ανθρωπιστικής βοήθειας και στην ανεξαρτησία της από κάθε πολιτική ατζέντα.
Η αναπτυξιακή βοήθεια της ΕΕ επικεντρώνεται στη μείωση της φτώχειας, βελτιώνοντας την παροχή υπηρεσιών υγείας ιδιαίτερα σε μητέρες και παιδιά, αλλά και σε θύματα του πολέμου (για παράδειγμα, στήριξη της ΕΕ στην ορθοπεδική πτέρυγα και στην πτέρυγα αποκατάστασης των περιφερειακών νοσοκομείων της επαρχίας Herat και Kandahar), στην άνοδο του βιοτικού επιπέδου στις αγροτικές περιοχές (για παράδειγμα, ενισχύοντας τα αρδευτικά έργα, την γεωργική παραγωγικότητα και την εκκαθάριση ναρκοπεδίων) και στη βελτίωση της διακυβέρνησης, της δικαιοσύνης και του κράτους δικαίου.
Τόσο η κυβέρνηση όσο και οι χορηγοί έχουν επίγνωση της ανάγκης να βελτιωθεί ο συντονισμός των χορηγών. Η ΕΕ έκανε ένα αποφασιστικό βήμα όσον αφορά τον καλύτερο συντονισμό της υποστήριξής της, όταν, τον Οκτώβριο 2009, το Συμβούλιο Εξωτερικών Υποθέσεων ενέκρινε ένα σχέδιο δράσης για ενισχυμένη εμπλοκή στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν. Τα κράτη μέλη και η Επιτροπή επιβεβαίωσαν τη δέσμευση τους να επιδιώξουν τα ακόλουθα: i) αποτελεσματική ανταλλαγή μηνυμάτων σε επίπεδο ΕΕ σχετικά με βασικές μεταρρυθμίσεις σε τομείς που καλύπτονται από το σχέδιο δράσης, ii) πιο συντονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τη χρηματοδότηση βασικών εθνικών προγραμμάτων, μέσω καταπιστευματικών ταμείων πολλών δωρητών και τομεακών προγραμμάτων και iii) αυξημένη χρήση εθνικών συστημάτων. Επιπλέον, η κυβέρνηση του Αφγανιστάν ασκεί ενισχυμένο ηγετικό ρόλο όσον αφορά τον συντονισμό των δωρητών και της διεθνούς βοήθειας. Κατά τη διάσκεψη της Καμπούλ της 20ης Ιουλίου 2010, η κυβέρνηση του Αφγανιστάν παρουσίασε της στρατηγικές της όσον αφορά τις αναπτυξιακές προτεραιότητές της για τα ερχόμενα έτη, με στόχο την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας της βοήθειας και την προώθηση ουσιαστικού καταμερισμού εργασιών.
Η διαχείριση της βοήθειας της ΕΕ στο Αφγανιστάν γίνεται κυρίως με δυο τρόπους: i) σε κεντρικό επίπεδο από την Επιτροπή υπό την ευθύνη προσωπικού της Επιτροπής αμειβόμενου σύμφωνα με το καθεστώς και τους όρους αποδοχών της ΕΕ και με εκείνους που ισχύουν για τις επιτόπιες δράσεις της ECHO (Γενική Διεύθυνση Ανθρωπιστικής Βοήθειας) ή ii) από κοινού με διεθνείς οργανισμούς. Σύμφωνα με τους γενικούς όρους που ισχύουν στις συμφωνίες συνεισφοράς της ΕΕ με διεθνείς οργανισμούς, είναι ειδικότερα επιλέξιμες οι ακόλουθες άμεσες δαπάνες του οργανισμού ή των εταίρων που είναι επιφορτισμένοι με την εφαρμογή: α) οι δαπάνες για το προσωπικό που αναλαμβάνει την εκτέλεση της δράσης, αντίστοιχες προς τον πραγματικό τους μισθό συν την κοινωνική ασφάλιση και άλλες δαπάνες που συνθέτουν την αμοιβή (εξίσου υπό τη μορφή παροχών που γίνονται σύμφωνα με τους λογιστικούς κανόνες του οργανισμού)∙ β) προσδιορίσιμα προσωπικά έξοδα σε επίπεδο κεντρικής διοίκησης που αποτελούν άμεση συνέπεια της δράσης (οι μισθοί και τα έξοδα δεν θα υπερβαίνουν αυτά που κανονικά βαρύνουν τον οργανισμό ή τους εταίρους, αλλά το ποσόν αυτών των εξόδων θα ποικίλει ανάλογα με το συγκεκριμένο έργο). Επιπλέον, ένα σταθερό ποσοστό των άμεσων επιλέξιμων εξόδων, το οποίο δεν θα υπερβαίνει το 7 %, είναι επιλέξιμο για τη χρηματοδότηση των έμμεσων εξόδων του οργανισμού προκειμένου να καλυφθούν τα διοικητικά έξοδα της δράσης.