youtube twitter

Αναπτυξιακή βοήθεια στο Αφγανιστάν 2

Τετάρτη, 07 Ιουλίου 2010

Ερώτηση με αίτημα γραπτής απάντησης προς το Συμβούλιο Άρθρο 117 του Κανονισμού

ΕΡ:
Η ΕΕ αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους δωρητές αναπτυξιακής και ανθρωπιστική βοήθειας στο Αφγανιστάν. Μεταξύ 2002 και 2009, η συνολική βοήθεια στο Αφγανιστάν έφτασε τα 1,8 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 282 εκατομμύρια σε ανθρωπιστική βοήθεια. Παρόλα αυτά, η κατάσταση στο Αφγανιστάν συνεχίζει να είναι αποκαρδιωτική, κυρίως στις νοτιοανατολικές περιοχές της χώρας, λόγω των συνεχιζόμενων συγκρούσεων, στερώντας την πρόσβαση σε ανθρωπιστική βοήθεια και υγειονομική περίθαλψη στις πιο ευπαθείς ομάδες της περιοχής (AI Report 2010).


Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, ερωτάται το Συμβούλιο:
1. Σκοπεύει να αναλάβει πρόσθετες στοχευμένες δράσεις για τη βελτίωση της κατάστασης των ανθρώπων που βρίσκονται στο επίκεντρο των ένοπλων συγκρούσεων στο Αφγανιστάν;
2. Έχει προχωρήσει σε συγκεκριμένες ενέργειες για την αντιμετώπιση των ανησυχητικών προβλημάτων συντονισμού σε σχέση με την οικονομική βοήθεια της ΕΕ προς το Αφγανιστάν, που παρατηρούνται μεταξύ κρατών μελών;
3. Θα μπορούσε το Συμβούλιο να κοινοποιήσει τις δαπάνες για τη μισθοδοσία του προσωπικού που διαχειρίζεται την ευρωπαϊκή βοήθεια στο Αφγανιστάν; Τι ποσοστό καταλαμβάνουν οι δαπάνες αυτές επί του συνόλου της ευρωπαϊκής αναπτυξιακής και ανθρωπιστική βοήθειας στο Αφγανιστάν;

29 Νοεμβρίου 2010
Απάντηση
Τον Ιούνιο του 2009, το Συμβούλιο κάλεσε τον Γενικό Γραμματέα/ Ύπατο Εκπρόσωπο και την Επιτροπή να παρουσιάσουν συγκεκριμένες συστάσεις, προτεραιότητες πολιτικής και μία στρατηγική για την εμπλοκή της ΕΕ στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν.
Στις 27 Οκτωβρίου 2009 το Συμβούλιο ενέκρινε ένα σχέδιο για την ενίσχυση της δράσης της ΕΕ στο Αφγανιστάν και το Πακιστάν, στο οποίο επαναλαμβάνεται η προθυμία της ΕΕ να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των προκλήσεων στην περιοχή, σε συνεργασία με τις εμπλεκόμενες χώρες και διεθνείς εταίρους. Στόχος του σχεδίου δράσης είναι να ενισχύσει και να συγκεντρώσει τις δραστηριότητες μη στρατιωτικής βοήθειας της ΕΕ, με αφετηρία τις υφιστάμενες πολιτικές, όπως έχουν καθορισθεί από την ΕΕ, τις κυβερνήσεις του Αφγανιστάν και του Πακιστάν και την ευρύτερη διεθνή κοινότητα.
Οι εξελίξεις στο Αφγανιστάν, καθώς και οι προσπάθειες της ΕΕ επί τόπου βάσει του σχεδίου δράσης της ΕΕ του 2009, συζητήθηκαν από το Συμβούλιο στις 22 Μαρτίου 2010 παρουσία του προσφάτως διορισμένου κοινού εντεταλμένου της ΕΕ στο Αφγανιστάν, κ. Vygaudas Usackas. Ο διορισμός του κ. Usackas παράλληλα ως Ειδικού Εντεταλμένου της ΕΕ και ως Αρχηγού της αποστολής της ΕΕ στην Καμπούλ αποτελεί ένα περαιτέρω βήμα προς τη βελτίωση του συντονισμού της ΕΕ επί τόπου. Οι προσπάθειες της ΕΕ, συγκεκριμένα για την εφαρμογή του σχεδίου δράσης, διεξάγονται υπό την ηγεσία και καθοδήγηση του κ. Usackas, σε στενή συνεργασία με τους αντιπροσώπους των κρατών μελών στην Καμπούλ. Μία από τις κυριότερες προτεραιότητες είναι η ενοποίηση της δράσης της ΕΕ, ιδίως με την μεγαλύτερη εναρμόνιση των προσπαθειών για την παροχή βοήθειας από την ΕΕ όπως εκτίθεται στο σχέδιο δράσης. Το Συμβούλιο τόνισε επίσης ότι υποστηρίζει τα αποτελέσματα της Διάσκεψης του Λονδίνου της 28ης Ιανουαρίου 2010 και επανέλαβε ότι οι προσπάθειες θα πρέπει τώρα να εστιασθούν στην εφαρμογή των δεσμεύσεων που αναλήφθηκαν κατά τη συνεδρίαση.
Στις 26 Απριλίου 2010 παρουσιάσθηκε στο Συμβούλιο η πρώτη εξαμηνιαία έκθεση εφαρμογής για το σχέδιο δράσης. Το Συμβούλιο σημείωσε τις συστάσεις για περαιτέρω ενοποιημένη δράση της ΕΕ στο Αφγανιστάν.
Η διάσκεψη της Καμπούλ της 20ής Ιουλίου 2010 έδωσε στην κυβέρνηση του Αφγανιστάν άλλη μία ευκαιρία να παρουσιάσει τις στρατηγικές της προτεραιότητες, ιδίως όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της βοήθειας και την κατανομή της εργασίας.
Η ΕΕ παρέχει σημαντική ανθρωπιστική και αναπτυξιακή βοήθεια στο Αφγανιστάν, μολονότι οι συγκρούσεις καθιστούν δυσχερέστερη την πρόσβαση σε όλα τα ευάλωτα τμήματα του πληθυσμού. Συγκεκριμένα, η ΕΕ και τα κράτη μέλη στο σύνολό τους προσφέρουν στο Αφγανιστάν μη στρατιωτική βοήθεια αξίας ενός δισεκατομμυρίου ευρώ ετησίως κατά μέσον όρο. Η ουδετερότητα και η αμεροληψία της ανθρωπιστικής βοήθειας της ΕΕ είναι υψίστης σημασίας και παραμένουν η καλύτερη εγγύηση για την επίτευξη της πρόσβασης μακροπρόθεσμα.
Το Συμβούλιο δεν είναι σε θέση να απαντήσει στην ερώτηση σχετικά με τους μισθούς του προσωπικού που διαχειρίζεται την βοήθεια της ΕΕ στο Αφγανιστάν. Η διαχείριση της βοήθειας της ΕΕ αποτελεί αρμοδιότητα της Επιτροπής.