youtube twitter

Η θαλάσσια διάσταση της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας

Τετάρτη, 11 Σεπτεμβρίου 2013

Εισηγήτρια . − Κύριε Πρόεδρε, οφείλουμε να ξεκινήσουμε τη συζήτηση με μια ξεκάθαρη παραδοχή. Η Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της ανάπτυξης καθαρά στρατιωτικών ικανοτήτων δεν μπορεί σήμερα να ανταποκριθεί στο επίπεδο των φιλοδοξιών που η ίδια έχει θέσει, δηλαδή να λειτουργήσει ως αξιόπιστος πάροχος διεθνούς ασφαλείας. Η έκθεση αυτή έρχεται ακριβώς όχι μόνο να επισημάνει τα σημερινά προβλήματα αλλά και να προτείνει λύσεις.

Κύριε Πρόεδρε, δεν πρόκειται να κάνω εκτενή παρουσίαση της έκθεσης. Θα σταθώ μόνο σε τρία σημαντικά σημεία: πρώτον, η αποδεδειγμένη αδυναμία της Ένωσης στον τομέα του σχεδιασμού και της πραγματοποίησης στρατιωτικών επιχειρήσεων λόγω της έλλειψης ενός μονίμου επιχειρησιακού στρατηγείου. Ενώ τα οφέλη από τη δημιουργία ενός μονίμου στρατηγείου, ενδεχομένως μέσω διαρθρωμένης συνεργασίας, έχουν κατ’ επανάληψη επισημανθεί εδώ στο Κοινοβούλιο, δεν έχει υπάρξει καμιά ανταπόκριση από πλευράς Συμβουλίου.

Δεύτερον, στο καθαρά επιχειρησιακό σκέλος, οι δυνάμεις ταχείας αντίδρασης (EU battlegroups ) αποτελούν ίσως το χαρακτηριστικότερο παράδειγμα των δομικών δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Ένωση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των διεθνών κρίσεων. Είναι ιδιαίτερα λυπηρό το γεγονός ότι έως σήμερα δεν έχει αναπτυχθεί κανένα από τα υφιστάμενα EU battlegroups , αν και θα μπορούσαν να αποτελέσουν δύναμη πρώτης εισόδου σε αρκετές περιπτώσεις. Δύο είναι τα προβλήματα και είναι ήδη γνωστά: η χρηματοδότηση και η διαδικασία λήψεως αποφάσεων για την ενεργοποίησή τους.

Υπάρχουν λύσεις που θα μπορούσαν να εφαρμοσθούν. Οι δαπάνες που δεν συνδέονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις, δαπάνες προετοιμασίας και ετοιμότητας των μαχίμων ομάδων, θα μπορούσαν να καταλογισθούν απευθείας στον προϋπολογισμό της Ένωσης. Για αυτό το λόγο θα πρέπει να επισπευσθεί η άμεση σύσταση και χρηματοδότηση του ταμείου εκκίνησης για τις προκαταρκτικές ενέργειες των στρατιωτικών επιχειρήσεων.

Όσον αφορά στις διαδικασίες λήψεως αποφάσεων θα πρέπει επιτέλους να εφαρμοσθούν απλουστευμένες διαδικασίες. Η ανάπτυξη μάχιμων ομάδων σε περιορισμένες χρονικές περιόδους - υπό τον όρο βεβαίως ότι πληρούνται ορισμένες σαφώς καθορισμένες προϋποθέσεις - μπορεί να προχωρήσει αν τα κράτη μέλη δείξουν πολιτική βούληση.

Τρίτον, η Ένωση οφείλει να επενδύσει σημαντικά στην ανάπτυξη δομών και ικανοτήτων, καθώς παρουσιάζει καίριες ελλείψεις και αδυναμίες σε αυτόν τον τομέα. Το σημερινό οικονομικό αδιέξοδο και οι συνεχείς περικοπές στους αμυντικούς προϋπολογισμούς καθιστούν τη συνεκμετάλλευση και τον επιμερισμό ικανοτήτων (pooling and sharing ) μια ιστορική αναγκαιότητα. Για την επίτευξη αυτού του στόχου καθοριστική θα είναι η συμβολή του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας και για αυτό ο ρόλος και το έργο του θα πρέπει να ενισχυθεί.

Υπάρχουν ήδη σημαντικά παραδείγματα που αποδεικνύουν τα μεγάλα περιθώρια επίτευξης συνεργειών και οικονομιών κλίμακος. Οφείλουμε να τα εκμεταλλευτούμε. Η κοινή ιδιοκτησία, παραδείγματος χάριν, ακριβών ικανοτήτων που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για μη στρατιωτικές χρήσεις είναι μια επιλογή που πρέπει να προωθήσουμε με όλες μας τις δυνάμεις.

Κύριε Πρόεδρε, οι στρατιωτικές δομές της Ένωσης αποτελούν μόνο ένα τμήμα της αμυντικής πολιτικής της Ένωσης. Το Συμβούλιο του Δεκεμβρίου το οποίο θα είναι αφιερωμένο στην άμυνα οφείλει να είναι κάτι παραπάνω από μια απλή συνδιάσκεψη διαχειριστικού χαρακτήρα με επιμέρους διορθώσεις τεχνικής φύσεως και της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας. Το Συμβούλιο πρέπει να έχει στο επίκεντρό του την χάραξη ενός γενικού πλαισίου πάνω στο οποίο θα διαμορφωθεί μια ολοκληρωμένη στρατηγική άμυνας για την Ευρώπη στα επόμενα χρόνια.

Η στρατηγική αυτή δεν περιλαμβάνει μόνο το σκέλος της επιχειρησιακής ετοιμότητας. Περιλαμβάνει την προώθηση μιας ολοκληρωμένης βιώσιμης, ανταγωνιστικής, ευρωπαϊκής, τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης για την άμυνα με τη συμμετοχή των εθνικών αμυντικών βιομηχανιών ανάλογα με τις δυνατότητές τους, τη σωστή και χωρίς εμπόδια λειτουργία της εσωτερικής αγοράς στον τομέα των εξοπλισμών, την έρευνα, τις τεχνολογίες άμυνας.

Σε μια εποχή κοσμογονικών αλλαγών, η Ευρώπη θα κληθεί να αναλάβει το μερίδιο ευθύνης της στη διεθνή ασφάλεια και τη διαχείριση κρίσεων. Αυτό δεν είναι απλά θέμα επιλογής, κύριε Πρόεδρε, αλλά μια de facto προοπτική που θα κληθούμε πολύ σύντομα, θέλοντας και μη, να αντιμετωπίσουμε.

Πλήρης Συζήτηση: http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20130911+ITEM-013+DOC+XML+V0//EL&language=EL