youtube twitter

Στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2013

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ

σχετικά με τις στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές

(2012/2319(INI))

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–    έχοντας υπόψη τον Τίτλο V της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΣΕΕ),

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13-14 Δεκεμβρίου 2012,

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου της 19ης Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την ανάπτυξη στρατιωτικής ικανότητας,

–    έχοντας υπόψη τον Πρωταρχικό Στόχο του 2010 που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 17-18 Ιουνίου 2004,

–    έχοντας υπόψη τις ρήτρες για την αμοιβαία άμυνα και την αλληλεγγύη της Συνθήκης της Λισαβόνας, η οποία απαιτεί από τα κράτη μέλη να παρέχουν βοήθεια και συνδρομή εάν ένα εξ αυτών είναι θύμα καταστροφής, τρομοκρατικής ή ένοπλης επίθεσης,

–    έχοντας υπόψη την Ευρωπαϊκή Στρατηγική Ασφάλειας (ΕΣΑ) που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 12 Δεκεμβρίου 2003 και την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της που εγκρίθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 11-12 Δεκεμβρίου 2008,

–    έχοντας υπόψη την απόφαση 2011/871/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου της 19ης Δεκεμβρίου 2011 για τη δημιουργία μηχανισμού διαχείρισης της χρηματοδότησης των κοινών εξόδων των επιχειρήσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν στρατιωτικές συνέπειες ή συνέπειες στον τομέα της άμυνας (Athena)[1],

–    έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2011/411/ΚΕΠΠΑ της 12ης Ιουλίου 2011 για τον καθορισμό του καταστατικού, της έδρας και των κανόνων λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Άμυνας και την κατάργηση της Κοινής Δράσης 2004/551/ΚΕΠΠΑ[2],

–    έχοντας υπόψη την συζήτηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη συνεδρίαση του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων των υπουργών άμυνας, στις 23 Απριλίου 2013, σχετικά με την προπαρασκευή του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την άμυνα, του Δεκεμβρίου 2013,

–    έχοντας υπόψη τα ψηφίσματά του της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με την εφαρμογή της κοινής πολιτικής ασφάλειας και άμυνας[3], της 22ας Νοεμβρίου 2012 σχετικά με τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης: πολιτική και επιχειρησιακή διάσταση[4], της 12ης Σεπτεμβρίου 2012 σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας[5], και της 14ης Δεκεμβρίου 2011 σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕΕ[6],

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 48 του Κανονισμού του,

–    έχοντας υπόψη την έκθεση της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων (A7-0205/2013),

Γενικές εκτιμήσεις

1.   σημειώνει με αυξανόμενη επιτακτικότητα την ανεπαρκή ικανότητα της ΕΕ να ανταποκριθεί σε διεθνείς κρίσεις με έγκαιρο και αποτελεσματικό τρόπο, παρά την από μακρού δέσμευσή της στη διατήρηση της ειρήνης, στην προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, στην πρόληψη των συγκρούσεων και στην ενίσχυση της διεθνούς ασφάλειας σύμφωνα με τις αρχές του Καταστατικού Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών· τονίζει ότι είναι προς το συμφέρον της ΕΕ και των κρατών μελών να θεωρούνται ότι ενεργούν συνεκτικά ως πάροχος ασφάλειας όχι μόνο μέσα στην Ευρώπη αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο και ιδίως στις γειτονικές περιοχές της·

2.   υπενθυμίζει τη σταθερή προσήλωσή του σε μια συνολική προσέγγιση στη διαχείριση κρίσεων, με μια ενοποιημένη αξιοποίηση ευρέος φάσματος διπλωματικών, οικονομικών, αναπτυξιακών και, σε έσχατη περίπτωση, στρατιωτικών μέσων, όπως εκφράσθηκε κυρίως στα ψηφίσματά του σχετικά με τις ετήσιες εκθέσεις για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΕΠΠΑ) και την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ)· τονίζει ότι οι στρατιωτικές δομές και οι ικανότητες αποτελούν αναπόσπαστο μέρος μιας τέτοιας συνολικής προσέγγισης, υποστηρίζοντας την ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε απειλές, συγκρούσεις και κρίσεις, συμπεριλαμβανομένων των ανθρωπιστικών κρίσεων και των φυσικών καταστροφών, εφόσον αποτύχουν όλα τα άλλα μέσα·

3.   παρατηρεί με λύπη ότι οι πρόσφατες στρατιωτικές επιχειρήσεις τόσο στην Λιβύη όσο και στο Μάλι κατέδειξαν την έλλειψη προόδου στην πορεία προς μια πραγματική Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας και επισημαίνει την ανάγκη για μεγαλύτερο συντονισμό και περισσότερη συνεργασία σε ευρωπαϊκό επίπεδο, προκειμένου αντιμετωπίζεται με σοβαρότητα η ΕΕ ως αποτελεσματικός και αξιόπιστος παγκόσμιος παράγοντας·

4.   υπενθυμίζει ότι η ΕΕ καλείται από τη Συνθήκη να εργαστεί για τη σταδιακή διαμόρφωση μιας κοινής πολιτικής άμυνας της Ένωσης, η οποία θα οδηγήσει σε μια κοινή άμυνα· υπενθυμίζει περαιτέρω τις υποχρεώσεις των κρατών μελών βάσει της ρήτρας για την αμοιβαία άμυνα·

5.   επαναλαμβάνει τη βαθιά ανησυχία του για τις συνεχιζόμενες και ασυντόνιστες περικοπές στους προϋπολογισμούς των κρατών μελών που αφορούν την άμυνα, παρεμποδίζοντας τις προσπάθειες για την κάλυψη κενών όσον αφορά την ικανότητα και υπονομεύοντας την αξιοπιστία της ΚΠΑΑ· προτρέπει τα κράτη μέλη να σταματήσουν και να αναστρέψουν αυτή την ανεύθυνη τάση, καθώς επίσης να επιταχύνουν τις προσπάθειες σε εθνικό και ενωσιακό επίπεδο για τον περιορισμό των συνεπειών της μέσω αυξημένης συνεργασίας και μέσω συγκέντρωσης και επιμερισμού·

6.   υπενθυμίζει το ψήφισμά του σχετικά με τον αντίκτυπο της χρηματοπιστωτικής κρίσης στον αμυντικό τομέα των κρατών μελών της ΕΕ και επαναβεβαιώνει τις συστάσεις του για την καταπολέμηση των αρνητικών συνεπειών της κρίσης στις στρατιωτικές ικανότητες σε επίπεδο ΕΕ μέσω καλύτερου συντονισμού του σχεδιασμού άμυνας, της συγκέντρωσης και του επιμερισμού των ικανοτήτων, της υποστήριξης της αμυντικής έρευνας και της τεχνολογικής ανάπτυξης, της οικοδόμησης μιας περισσότερο ολοκληρωμένης, βιώσιμης, καινοτόμου και ανταγωνιστικής ευρωπαϊκής τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης για την άμυνα, της δημιουργίας μιας ευρωπαϊκής αγοράς αμυντικού εξοπλισμού και της εξεύρεσης νέων μορφών χρηματοδότησης σε επίπεδο ΕΕ·

7.   παροτρύνει τα κράτη μέλη της ΕΕ και την Επιτροπή να λάβουν τα απαραίτητα μέτρα ώστε να διευκολύνουν την αναδιάρθρωση και ενοποίηση των δυναμικοτήτων της αμυντικής βιομηχανίας προκειμένου να μειωθούν οι υφιστάμενες πλεονασματικές δυναμικότητες, που δεν είναι βιώσιμες·

8.   επικροτεί το έργο της ομάδας δράσης της Επιτροπής για τις βιομηχανίες και τις αγορές που σχετίζονται με την άμυνα, και καλεί την Επιτροπή να εκπονήσει προτάσεις σχετικά με το πώς, με μια ευέλικτη προσέγγιση, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ευρύτερες πολιτικές και εργαλεία της ΕΕ για την υποστήριξη στόχων άμυνας και ασφάλειας, ειδικότερα σε τομείς εγκάρσιου χαρακτήρα όπως οι τεχνολογίες διπλής χρήσης·

9.   τονίζει ότι οι υφιστάμενες στρατιωτικές δομές εντός της ΕΕ, σε ενωσιακό, πολυεθνικό και εθνικό επίπεδο, πρέπει να συνεχίσουν στη διαδικασία μετασχηματισμού για τη δημιουργία σπονδυλωτών, διαλειτουργικών και δυνάμενων να αναπτυχθούν ένοπλων δυνάμεων προσαρμοσμένων σε πολυεθνικές επιχειρήσεις·

10. επικροτεί την εκ νέου ώθηση που δόθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Δεκέμβριο του 2012 στην αύξηση της επιχειρησιακής αποτελεσματικότητας και αποδοτικότητας των επιχειρήσεων της ΚΠΑΑ, αυξάνοντας την ευρωπαϊκή συνεργασία προκειμένου να παρασχεθούν ικανότητες προσανατολισμένες στο μέλλον και να καλυφθούν σοβαρά κενά, καθώς και στην ενίσχυση της ευρωπαϊκής βιομηχανίας άμυνας·

11. καλεί την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής / Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για τις Εξωτερικές Υποθέσεις και την Πολιτική Ασφάλειας (ΑΠ/ΥΕ) να υποβάλει προτάσεις, ενόψει της συνεδρίασης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου του 2013, οι οποίες θα απηχούν τις συστάσεις του παρόντος ψηφίσματος και θα περιλαμβάνουν επιλογές για ανάπτυξη της ευρωπαϊκής συνεργασίας στην ασφάλεια και στην άμυνα μεταξύ των κρατών μελών που επιθυμούν να πράξουν αυτό, βασισμένες στις διατάξεις της Συνθήκης σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία, στην περίπτωση που δεν είναι δυνατή καμία συμφωνία για μια φιλόδοξη ατζέντα μεταξύ όλων των κρατών μελών·

12. δηλώνει αποφασισμένο να προετοιμάσει, στο πλαίσιο της δικής του ημερήσιας διάταξης για την επόμενη συνταγματική συνέλευση, προτάσεις για την ενίσχυση των Συνθηκών όσον αφορά την ανάπτυξη της ΚΠΑΑ·

Βελτίωση της ικανότητας της ΕΕ στον σχεδιασμό και στην πραγματοποίηση στρατιωτικών επιχειρήσεων

13. σημειώνει με λύπη ότι, δέκα χρόνια μετά την πρώτη αυτόνομη διοικούμενη υπό την ΕΕ στρατιωτική επιχείρηση, η ΕΕ εξακολουθεί να μην διαθέτει μόνιμη στρατιωτική ικανότητα σχεδιασμού και πραγματοποίησης επιχειρήσεων, και εκφράζει λύπη για την ανασταλτική επίπτωση που αυτό έχει στην ικανότητα της ΕΕ να ανταποκρίνεται σε κρίσεις οξείας μορφής· υπενθυμίζει ότι οι ισχύουσες ρυθμίσεις, οι οποίες απαιτούν ad hoc ενεργοποίηση του αρχηγείου ενός κράτους μέλους, συνιστά μια προσέγγιση απλής αντίδρασης και δεν παρέχει πόρους για τον αναγκαίο περαιτέρω σχεδιασμό·

14. είναι της άποψης ότι το ενεργοποιημένο Κέντρο Επιχειρήσεων, παρά το γεγονός ότι ο ρόλος του είναι θετικός στο συντονισμό αποστολών στο Κέρας της Αφρικής, αποτελεί σε μεγάλο βαθμό ένα ανεπαρκές βήμα προς μια τέτοια μόνιμη ικανότητα, λόγω των περιορισμένων πόρων του και των αυστηρά υποστηρικτικού χαρακτήρα λειτουργιών του· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι η πρωτοβουλία των πέντε χωρών «Βαϊμάρη Συν» δεν οδήγησε σε ουσιαστικότερο αποτέλεσμα· προτρέπει τα κράτη μέλη να συμφωνήσουν ως πρώτο βήμα να αναθέσουν στο Κέντρο Επιχειρήσεων τον επιχειρησιακό σχεδιασμό μη διοικητικών αποστολών, όπως αποστολές της ΕΕ στον τομέα της κατάρτισης για το Μάλι και τη Σομαλία·

15. ζητεί εκ νέου τη δημιουργία ενός πλήρους επιχειρησιακού αρχηγείου της ΕΕ εντός της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ενδεχομένως μέσω μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας· τονίζει ότι θα πρέπει να υπάρχει μια μη στρατιωτική-στρατιωτική δομή, υπεύθυνη για τον σχεδιασμό και την πραγματοποίηση αφενός μη στρατιωτικών αποστολών και αφετέρου στρατιωτικών επιχειρήσεων της ΕΕ, με χωριστές μη στρατιωτικές και στρατιωτικές αλυσίδες διοίκησης·

16. επισημαίνει ότι η δημιουργία ενός Επιχειρησιακού Αρχηγείου της ΕΕ θα αύξανε σε μεγάλο βαθμό τη θεσμική μνήμη της ΕΕ στη διαχείριση κρίσεων, θα συνέβαλλε στην ανάπτυξη μιας κοινής στρατηγικής κουλτούρας μέσω της απόσπασης προσωπικού από τα κράτη μέλη, θα μεγιστοποιούσε τα οφέλη του συντονισμού μεταξύ μη στρατιωτικού και στρατιωτικού τομέα, θα παρείχε τη δυνατότητα για τη συγκέντρωση ορισμένων λειτουργιών, θα μείωνε το κόστος μακροπρόθεσμα και θα διευκόλυνε την πολιτική εποπτεία εκ μέρους του Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου·

17. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια μόνιμη ικανότητα στρατιωτικού σχεδιασμού και πραγματοποίησης στρατιωτικών επιχειρήσεων και όσον αφορά τις υποχρεώσεις που απορρέουν από τη ρήτρα αμοιβαίας άμυνας και τη ρήτρα αλληλεγγύης, και τονίζει την ανάγκη να εξασφαλισθεί ένα κατάλληλο επίπεδο ετοιμότητας και ταχύτητας ανταπόκρισης εφόσον γίνεται χρήση οιασδήποτε από τις δύο αυτές ρήτρες· καλεί την ΑΠ/ΥΕνα προτείνει πρακτικές ρυθμίσεις για τη ρήτρα που αφορά την αμοιβαία άμυνα προκειμένου να καθορισθεί η ανταπόκριση σε επίπεδο ΕΕ·

Αναβάθμιση των μάχιμων ομάδων της ΕΕ: ο μηχανισμός ταχείας αντίδρασης και σταθεροποίησης της Ένωσης

18. αναγνωρίζει τη συμβολή των μάχιμων ομάδων της ΕΕ στο μετασχηματισμό των ενόπλων δυνάμεων των κρατών μελών, παρακινώντας τη στρατιωτική διαλειτουργικότητα και προωθώντας την πολυεθνική συνεργασία· εκφράζει δυσαρέσκεια για το γεγονός ότι αυτή η ιδέα δεν έχει ακόμη αποδείξει τη χρησιμότητά της ως μηχανισμός ταχείας αντίδρασης στις επιχειρήσεις και ότι χωρίς ουσιαστικές τροποποιήσεις οιαδήποτε συμφωνία σχετικά με την ανάπτυξη δυνάμεων φαίνεται απίθανη· εκτιμά ότι η κατάσταση που δημιουργήθηκε στο Μαλί στάθηκε μια χαμένη ευκαιρία για την πρώτη χρήση των μάχιμων ομάδων της ΕΕ·

19. εκτιμά ότι, προκειμένου να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα των μάχιμων ομάδων, πρέπει να δοθεί η κατάλληλη προσοχή στην σύνθεσή τους, δεδομένου ότι, σε γενικές γραμμές, κράτη από την ίδια περιοχή μοιράζονται τις ίδιες αντιλήψεις περί απειλών, γεγονός που διευκολύνει την αναγκαία απάντηση που πρέπει να δίνεται σε αυτές·

20. είναι της άποψης ότι ο αναθεωρημένος μηχανισμός ATHENA για κοινές δαπάνες των στρατιωτικών επιχειρήσεων εξακολουθεί να μην λαμβάνει επαρκώς υπόψη τις ιδιαιτερότητες της έννοιας των μάχιμων ομάδων και ζητεί ουσιαστική επέκταση των κοινών δαπανών για επιχειρήσεις ταχείας αντίδρασης, έως μια πλήρη κάλυψη δαπανών όταν χρησιμοποιούνται μάχιμες ομάδες· θεωρεί ότι η εφαρμογή της αρχής «δαπάνες υπάρχουν όπου χρειάζονται» στις μάχιμες ομάδες, που τις θέτει σε κατάσταση ετοιμότητας σε εθελούσια και εκ περιτροπής βάση, είναι αντίθετη με την αρχή της δίκαιης κατανομής του βάρους·

21. καλεί την ΑΠ/ΥΕ να διατυπώσει προτάσεις προκειμένου να προσαρμοστεί ο μηχανισμός ATHENA στις ιδιαιτερότητες των μάχιμων ομάδων, ενδεχομένως μέσω μόνιμης διαρθρωμένης συνεργασίας, που θα δημιουργηθεί παράλληλα με ένα επιχειρησιακό αρχηγείο· συγχρόνως, προτρέπει την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει πρόταση σχετικά με τη σύσταση και τη χρηματοδότηση του ταμείου εκκίνησης για προπαρασκευαστικές ενέργειες για στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ, όπως απαιτείται από τη Συνθήκη·

22. σημειώνει τις προσπάθειες εντός του Συμβουλίου και της ΕΥΕΔ για την αύξηση της ευελιξίας και της δυνατότητας χρησιμοποίησης των μάχιμων ομάδων οι οποίες ωστόσο έχουν αποφέρει ελάχιστα απτά αποτελέσματα μέχρι σήμερα· επισημαίνει ότι απαιτείται υψηλός βαθμός διαλειτουργικότητας, όχι μόνο σε τεχνικό επίπεδο αλλά και σε διαδικαστικό και εννοιολογικό επίπεδο, ιδίως για την ευθυγράμμιση των κανόνων εμπλοκής και μεταφοράς εξουσιών και την άρση των εθνικών περιορισμών·

23. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο να διερευνήσει τρόπους εκσυγχρονισμού της διαδικασίας λήψης πολιτικών αποφάσεων σε ενωσιακό και εθνικό επίπεδο ώστε η ταχεία αντίδραση να καταστεί πραγματικότητα· εμμένει στην ανάγκη να επιδειχθεί η αναγκαία πολιτική βούληση για την αντιμετώπιση των προκλήσεων· ενθαρρύνει τον προβληματισμό για πιθανές απλουστευμένες διαδικασίες σχετικά με την ανάπτυξη μάχιμων ομάδων για περιορισμένες χρονικές περιόδους, υπό τον όρο ότι πληρούνται ορισμένες σαφώς καθορισμένες και συμφωνημένες προϋποθέσεις, όπως συγκεκριμένο αίτημα από τα Ηνωμένα Έθνη·

24. επικροτεί την ανανεωμένη δέσμευση των κρατών μελών στο επίπεδο φιλοδοξίας της έννοιας των μάχιμων ομάδων και την υπόσχεση για τον σχεδιασμό συνεισφορών με βάση τακτικά επαναλαμβανόμενες δεσμεύσεις προκειμένου να αποφευχθούν κενά στον κατάλογο ετοιμότητας των μάχιμων ομάδων στο μέλλον· ενθαρρύνει την ανάπτυξη μάχιμων ομάδων ως μακροπρόθεσμων εταιρικών σχέσεων που διαρκούν πέραν της περιόδου ετοιμότητας για τη μεγιστοποίηση των στρατιωτικών και οικονομικών ωφελημάτων κοινής προμήθειας εξοπλισμού και υπηρεσιών καθώς και συγκέντρωσης και επιμερισμού· σημειώνει ότι η σύμβαση πλαίσιο σχετικά με τις βασικές υπηρεσίες υλικοτεχνικής υποδομής για τις μάχιμες ομάδες της ΕΕ σε ετοιμότητα το δεύτερο εξάμηνο του 2012, που συνήφθη από τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας (ΕΟΑ), αποτελεί συγκεκριμένο παράδειγμα προς αυτή την κατεύθυνση·

25. επισημαίνει ότι οιεσδήποτε δαπάνες που δεν συνδέονται με στρατιωτικές επιχειρήσεις, όπως δαπάνες προετοιμασίας και ετοιμότητας των μάχιμων ομάδων, θα μπορούσαν να καταλογισθούν στον προϋπολογισμό της ΕΕ·

26. τονίζει ότι οι μάχιμες ομάδες παρέχουν ένα συγκεκριμένο μέσο περιορισμένου μεγέθους και περιορισμένης βιωσιμότητας το οποίο προσαρμόζεται σε έναν ορισμένο αριθμό σεναρίων και δεν μπορεί να θεωρείται ένα γενικής χρήσεως εργαλείο για τη διαχείριση κρίσεων· υπενθυμίζει ότι ο αρχικός πρωταρχικός στόχος του Ελσίνκι 1999, που επαναβεβαιώθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το 2008, έθεσε στόχο για την ΕΕ να είναι ικανή να αναπτύσσει 60.000 άνδρες σε 60 ημέρες για μια ευρείας κλίμακας επιχείρηση· σημειώνει ότι αυτός ο στόχος, αν και δεν εγκαταλείφθηκε επίσημα, ποτέ δεν επιτεύχθηκε πραγματικά λόγω διαρκών ελλείψεων ικανότητας· επισημαίνει ότι, από το να τίθενται αυθαίρετοι στόχοι οι οποίοι κινδυνεύουν να ζημιώσουν την αξιοπιστία της ΕΕ, υπάρχει κατεπείγουσα ανάγκη για συνεχείς προσπάθειες προκειμένου να καλυφθούν τα κενά που αφορούν την ικανότητα και να βελτιωθούν η δημιουργία και η οργάνωση ισχύος όσον αφορά τις στρατιωτικές επιχειρήσεις της ΕΕ εν γένει·

Οικοδόμηση δομών και ικανοτήτων για την αντιμετώπιση καίριων ελλείψεων ικανότητας

27. υπενθυμίζει την αποστολή και τα καθήκοντα του ΕΟΑ όπως προβλέπεται στα άρθρα 42(3) και 45 της ΣΕΕ, ιδίως το βασικό του ρόλο στην ανάπτυξη και υλοποίηση ικανοτήτων της ΕΕ και της πολιτικής για τους εξοπλισμούς, στην εναρμόνιση των επιχειρησιακών αναγκών, στην υποβολή προτάσεων για πολυμερή σχέδια, στο συντονισμό των προγραμμάτων των κρατών μελών, στην ενίσχυση της τεχνολογικής και βιομηχανικής βάσης της ευρωπαϊκής άμυνας και στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας των στρατιωτικών δαπανών· προτρέπει τα κράτη μέλη, δεδομένης της έντονης εστίασης του ΕΟΑ στην αποδοτικότητα κόστους, να του παράσχουν κατάλληλη χρηματοδότηση προκειμένου να αξιοποιήσει όλες τις δυνατότητές του, και επαναλαμβάνει την έκκλησή του στην ΑΠ/ΥΕνα υποβάλει προτάσεις για τη χρηματοδότηση των δαπανών προσωπικού και λειτουργίας από τον προϋπολογισμό της Ένωσης·

28. εκφράζει λύπη για την έλλειψη σταθερών δεσμεύσεων όσον αφορά την ικανότητα εκ μέρους των κρατών μελών και καλεί το Συμβούλιο να εξασφαλίσει την υλοποίηση των σχετικών απαιτήσεων αξιολόγησης που ορίζονται στα άρθρα 42(3) και 45(1) της ΣΕΕ· καλεί την ΑΠ/ΥΕ να υποβάλει κατάλληλες προτάσεις για τον σκοπό αυτό· είναι της άποψης ότι το Κοινοβούλιο θα πρέπει να ενημερώνεται τακτικά σχετικά με την πρόοδο που επιτεύχθηκε στην οικοδόμηση στρατιωτικών ικανοτήτων σχετικών με την υλοποίηση της ΚΠΑΑ·

29. ενθαρρύνει περαιτέρω πρόοδο στην υλοποίηση του σχεδίου ανάπτυξης ικανότητας του ΕΟΑ και, στο πλαίσιο της επανεξέτασής του το 2013, προτρέπει να ενσωματωθεί καλύτερα στο σχεδιασμό εθνικής άμυνας, ο οποίος πρέπει να εναρμονισθεί περαιτέρω· επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να θέσουν σε εφαρμογή μια θεσμοθετημένη διαδικασία αυξημένου συντονισμού όσον αφορά το σχεδιασμό άμυνας τόσο μεταξύ τους όσο και εντός της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ που θα βασίζεται ιδίως στις συμβουλές του ΕΟΑ· εφιστά την προσοχή στη γενική ανάγκη για ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ του ΕΟΑ και της Στρατιωτικής Επιτροπής της ΕΕ/του στρατιωτικού προσωπικού της ΕΕ· αναμένει ότι οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα θέσουν σε εφαρμογή αναθεώρηση της ευρωπαϊκής άμυνας κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την άμυνα τον Δεκέμβριο του 2013·

30. ζητεί μεγαλύτερη διαρθρωμένη προσέγγιση για την αντιμετώπιση καίριων ελλείψεων ικανότητας σε ευρωπαϊκό επίπεδο και ιδίως στους τομείς καίριων παρόχων ισχύος και πολλαπλασιαστών ισχύος – όπως ζητήματα πληροφοριών, εποπτείας και αναγνώρισης, στρατηγική αερογέφυρα, ελικόπτερα, ιατρική υποστήριξη, αέρος-αέρος-ανεφοδιασμός σε καύσιμα και κατευθυνόμενης ακρίβειας πυρομαχικά – σε στενή συνεργασία και πλήρη συμπληρωματικότητα με το ΝΑΤΟ· επικροτεί τα πρώτα αποτελέσματα πρωτοβουλιών συγκέντρωσης και επιμερισμού που διαχειρίζεται ο ΕΟΑ αλλά τονίζει ότι είναι αναγκαία περαιτέρω πρόοδος σ’ αυτούς και σε άλλους τομείς· εκφράζει λύπη για το γεγονός ότι, αν και οι ευρωπαϊκές ένοπλες δυνάμεις έχουν επανειλημμένα αντιμετωπίσει την έλλειψη τέτοιων παρόχων ισχύος και πολλαπλασιαστών ισχύος στην ΚΠΑΑ και σε λοιπές επιχειρήσεις, κανένα από τα προσδιορισθέντα κενά ικανότητας δεν έχει καλυφθεί ακόμα με ικανοποιητικό τρόπο·

31. ζητεί αξιολόγηση της σύστασης μόνιμης Επιμελητείας ΚΠΑΑ (με λειτουργίες αντίστοιχες της Υπηρεσίας Υποστήριξης του ΝΑΤΟ) η οποία θα παρέχει ολοκληρωμένη πολυεθνική υποστήριξη στις στρατιωτικές δομές της ΕΕ και των κρατών μελών, συμπεριλαμβανομένου του αναγκαίου εξοπλισμού για κάθε αποστολή χωρίς την ανάγκη για χρονοβόρες διαδικασίες προμηθειών·

32. επισημαίνει ότι είναι ανάγκη να αναπτύξει η ΕΕ τις αποτελεσματικές και αναλογικές ικανότητες και στρατηγικές που απαιτούνται προκειμένου να αντιμετωπίσει τις αυξανόμενες απειλές εναντίον της ασφάλειας και των στρατηγικών συμφερόντων της στον κυβερνοχώρο· επισημαίνει ότι είναι αναγκαία η συνεργασία με ιδιωτικούς φορείς για να είναι επιτυχής, για να υπάρχει πλήρης σεβασμός των ψηφιακών ελευθεριών και του διεθνούς δικαίου και για να εξασφαλίζεται επαρκής δημοκρατικός έλεγχος·

33. τονίζει το παράδειγμα της Ευρωπαϊκής Διοίκησης Αεροπορικών Μεταφορών (EATC), η οποία έχει αποδείξει τη λειτουργία της και την προστιθέμενη αξία της κατά τη διάρκεια επιχειρήσεων, ως ιδιαίτερα χρήσιμου προτύπου συγκέντρωσης και καταμερισμού, που βασίζεται στη μεταφορά ορισμένων αρμοδιοτήτων σε μια κοινή δομή χωρίς να εγκαταλείπεται η εθνική κυριότητα· ζητεί την αναπαραγωγή του προτύπου ΕΑΤC σε άλλους τομείς επιχειρησιακής υποστήριξης και ιδίως αναμένει αποτελέσματα του έργου του ΕΟΑ σχετικά με μια πιθανή πολυεθνική πτέρυγα ελικοπτέρων για την αντιμετώπιση μιας άλλης καίριας έλλειψης όσον αφορά την ικανότητα·

34. επαναλαμβάνει την έκκλησή του προς τα κράτη μέλη να εξετάσουν την κοινή κυριότητα ορισμένων δαπανηρών ικανοτήτων, κυρίως διαστημικές ικανότητες, μη επανδρωμένα αεροσκάφη ή στρατηγικές αερομεταφορές· επικροτεί το έργο της Επιτροπής στη διερεύνηση των επιλογών για την ανάπτυξη ιδίων ικανοτήτων της ΕΕ, αξιοποιώντας τις δυνατότητες συνεργιών μεταξύ αναγκών άμυνας και αναγκών μη στρατιωτικής ασφάλειας όπως στους τομείς της πολιτικής προστασίας ή της επιτήρησης συνόρων·

35. υπογραμμίζει την ανάγκη δημιουργίας μιας κοινής προσέγγισης στην Ευρώπη για την ανάπτυξη ενός μέσου ύψους και μακράς αντοχής εξ αποστάσεως πλοηγούμενου αεροπορικού συστήματος (MALE RPAS) και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να αναπτύξουν μια καινοτόμο προσέγγιση για την επίτευξη αυτού του φιλόδοξου στόχου·

36. τονίζει την καίρια σπουδαιότητα των δορυφόρων για τις επιχειρήσεις του σήμερα, ιδίως όσον αφορά τις πληροφορίες, την εποπτεία και την αναγνώριση, τις ικανότητες επικοινωνίας και πλοήγησης και την ανάγκη μεγιστοποίησης της χρήσης λιγοστών πόρων με βάση μια κοινή προσέγγιση και την αξιοποίηση όλων των δυνατών μη στρατιωτικών-στρατιωτικών συνεργιών για την αποφυγή περιττών επικαλύψεων· σ’ αυτό το πλαίσιο, ενθαρρύνει περαιτέρω συνεργασία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Διαστήματος, του ΕΟΑ και της Επιτροπής και επιμένει στη συνέχιση της χρηματοδότησης εκ μέρους της ΕΕ των προγραμμάτων Copernicus (GMES) και Galileo·

37. ενθαρρύνει περαιτέρω πρόοδο του προγράμματος MUSIS προκειμένου να διευκολυνθεί η κοινή χρήση εικόνων δορυφόρου από την επόμενη γενιά δορυφόρων παρατήρησης της Γης, και ζητεί άμεση οικονομική συμμετοχή της ΕΕ στο πρόγραμμα και τη σύμπραξη του Δορυφορικού Κέντρου της ΕΕ προκειμένου να εξασφαλισθεί πρόσβαση στις εικόνες προσαρμοσμένη στις ανάγκες της ΕΕ και ιδίως της ΚΠΑΑ·

38. επικροτεί την έγκριση του κώδικα συμπεριφοράς με τη συγκέντρωση και τον επιμερισμό ως σημαντικό βήμα προς περισσότερη συνεργασία στην Ευρώπη και τονίζει την ανάγκη να πραγματοποιηθεί μια πρώτη στρατηγική αξιολόγηση της εφαρμογής του έως το τέλος του έτους· αναμένει ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Δεκεμβρίου 2013 θα αποτελέσει σημαντικό ορόσημο όσον αφορά την παροχή μιας πολιτικής ώθησης για τη συγκέντρωση και τον επιμερισμό και την παροχή σαφούς καθοδήγησης σχετικά με την εφαρμογή· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να ενισχύσει τις ενημερωτικές δραστηριότητες, προκειμένου να προωθήσει περαιτέρω τον ρόλο της συγκέντρωσης και του επιμερισμού·

39. τονίζει τη σπουδαιότητα της ύπαρξης ασφάλειας όσον αφορά την προμήθεια του εξοπλισμού που χρειάζονται οι ένοπλες δυνάμεις των κρατών μελών προκειμένου να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις τους στις διεθνείς κρίσεις· ανησυχεί σοβαρά για τις αυξανόμενες εξαρτήσεις από μη ευρωπαϊκές τεχνολογίες και πηγές εφοδιασμού και τις συνέπειές τους για την ευρωπαϊκή αυτονομία· υπογραμμίζει τη στρατηγική σπουδαιότητα της αμυντικής βιομηχανίας και καλεί τον ΕΟΑ και την Επιτροπή να επισπεύσουν τις εργασίες τους σχετικά με τον προσδιορισμό των καίριων βιομηχανικών ικανοτήτων που πρέπει να διατηρηθούν ή να αναπτυχθούν στην Ευρώπη και για τη μείωση της εξάρτησης του ευρωπαϊκού εφοδιασμού·

40. εκφράζει λύπη για τους μειούμενους εθνικούς προϋπολογισμούς όσον αφορά την έρευνα στον τομέα της άμυνας και το γεγονός ότι είναι κατά το πλείστον κατακερματισμένη σύμφωνα με εθνικές κατευθύνσεις· επισημαίνει τις δυνατότητες της ΕΕ στο να παράσχει ουσιαστική προστιθέμενη αξία μέσω του ευρωπαϊκού πλαισίου συνεργασίας και μεγαλύτερες συνέργιες μεταξύ της έρευνας στον τομέα της άμυνας και της έρευνας στον τομέα της μη στρατιωτικής ασφάλειας· τονίζει ιδιαίτερα την ανάγκη να επικεντρωθεί το ενδιαφέρον στις επενδύσεις σε καίριες τεχνολογίες με δυνατότητες όπως η ρομποτική, η νανοηλεκτρονική και η μικροηλεκτρονική, και να εξασφαλιστεί ότι τα κονδύλια της ΕΕ που δαπανώνται σε αυτούς τους τομείς είναι επίσης προς όφελος των αναγκών άμυνας·

Αύξηση της συνοχής στις μόνιμες πολυεθνικές δομές των κρατών μελών της ΕΕ

41. σημειώνει την ύπαρξη ενός αριθμού διμερών/περιφερειακών/πολυμερών πρωτοβουλιών εταιρικής σχέσης στην Ευρώπη με στόχο τη συγκέντρωση πόρων και την ενθάρρυνση της διαλειτουργικότητας και ικανών να συνεισφέρουν σε συμμαχικές επιχειρήσεις της ΕΕ, του ΟΗΕ, του ΝΑΤΟ ή ad hoc· ενώ επικροτεί τα οφέλη της συνεργασίας και υποστηρίζει πλήρως τη λογική της συγκέντρωσης, παράλληλα ενθαρρύνει κάποια μορφή εξορθολογισμού και καλύτερου συντονισμού μεταξύ των πολυάριθμων δομών με πολυεθνική διάσταση οι οποίες έχουν αναπτυχθεί χωρίς οιονδήποτε συνολικό και συνεκτικό σχεδιασμό·

42. ζητεί την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ του Eurocorps και του στρατιωτικού προσωπικού της ΕΕ και καλεί περισσότερα κράτη μέλη να ενταχθούν στην πολυεθνική δομή του Eurocorps, το οποίο θα μπορούσε να αποτελέσει τον πυρήνα ενός πλήρως ενσωματωμένου στοιχείου των ευρωπαϊκών ενόπλων δυνάμεων·

43. σημειώνει την οριστική κατάργηση του EUROFOR, αναγνωρίζοντας την παρελθούσα συμβολή του σε επιχειρήσεις της ΕΕ και στον κατάλογο ετοιμότητας των μάχιμων ομάδων· σημειώνει τη συγκεκριμένη συμβολή που έχουν παράσχει η EUROMARFOR, η EUROGENDFOR, η Βαλτική Συνεργασία Άμυνας, η Βόρεια Συνεργασία Άμυνας, η αμφίβια δύναμη Ηνωμένου Βασιλείου-Κάτω Χωρών, η ισπανο-ιταλική αμφίβια δύναμη, το γερμανο-ολλανδικό σώμα, η βελγο-ολλανδική ναυτική συνεργασία, οι αγγλο-γαλλικές πρωτοβουλίες για τη δημιουργία μιας συνδυασμένης κοινής εκστρατευτικής δύναμης, μιας ολοκληρωμένης μεταφερόμενης ομάδας κρούσης και ενός επιτελείου συνδυασμένων κοινών δυνάμεων, καθώς και άλλες υφιστάμενες ή πολλά υποσχόμενες περιφερειακές και διμερείς μόνιμες δομές·

44. επαναλαμβάνει την ανάγκη να εξασφαλισθεί συνολική συνοχή σε επίπεδο ΕΕ και καλεί τα κράτη μέλη να συντονίσουν στενότερα τις πρωτοβουλίες τους με τη Στρατιωτική Επιτροπή της ΕΕ με βάση τα δεδομένα από τον ΕΟΑ·

Ενίσχυση της ευρωπαϊκής διάστασης στην εκπαίδευση, στην κατάρτιση και στις ασκήσεις

45. επαναλαμβάνει την πλήρη υποστήριξή του για ευρωπαϊκές δομές και ευρωπαϊκά σχέδια στον τομέα της εκπαίδευσης και κατάρτισης και τονίζει, ιδίως, τη συμβολή της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Ασφάλειας και Άμυνας (ΕΑΑΑ) στην προώθηση μιας κοινής κουλτούρας ασφάλειας, καθώς και τις δυνατότητές της στον προσδιορισμό και στην ανάπτυξη οικονομικών από άποψη κόστους σχεδίων συνεργασίας μεταξύ εθνικών αρχών· χαιρετίζει την απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Απριλίου 2013 να ενισχύσει την Ακαδημία με την παροχή νομικής ικανότητας και χρηματοδότησης από τον προϋπολογισμό της Ένωσης· θεωρεί ότι τούτο θα μπορούσε να αποτελέσει ένα πρότυπο για τη στήριξη από τον προϋπολογισμό της ΕΕ προς τις άλλες δομές της ΚΠΑΑ όπως ο ΕΟΑ και το Δορυφορικό Κέντρο της ΕΕ· ενθαρρύνει την περαιτέρω ανάπτυξη της ευρωπαϊκής πρωτοβουλίας για την ανταλλαγή νεαρών αξιωματικών, κατά το πρότυπο του προγράμματος Erasmus, καθώς και τη συμμετοχή των ευρωπαϊκών ιδρυμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης αξιωματικών του στρατού στο πρόγραμμα Erasmus·

46. υποστηρίζει σθεναρά πρωτοβουλίες συγκέντρωσης και επιμερισμού στην εκπαίδευση και την κατάρτιση όπου μπορούν να πραγματοποιηθούν σημαντικές εξοικονομήσεις χωρίς να θίγεται η εθνική κυριαρχία όσον αφορά τη λειτουργική ανάπτυξη δυνάμεων· τονίζει την επιτυχία του προγράμματος κατάρτισης στα ελικόπτερα του ΕΟΑ, και επικροτεί την έναρξη ασκήσεων τακτικών εναέριων μεταφορών από τον ΕΟΑ, πράγμα το οποίο θα πρέπει να οδηγήσει στη θέσπιση ενός μόνιμου ευρωπαϊκού προγράμματος κατάρτισης στην τακτική της αερογέφυρας· προσβλέπει σε μεγαλύτερη πρόοδο στην ανάπτυξη ενός κοινού ολοκληρωμένου συστήματος κατάρτισης για την κατάρτιση μελλοντικών χειριστών μαχητικών αεροσκαφών· επικροτεί το έργο του ΕΟΑ για περισσότερο συγκεντρωμένη και καταμερισμένη κατάρτιση στους τομείς της κυβερνοάμυνας, της εξουδετέρωσης αυτοσχέδιων εκρηκτικών μηχανισμών και των ναυτικών επιχειρήσεων· τονίζει ότι ο ΕΟΑ πρέπει να λάβει υπόψη τις ανάγκες των κρατών μελών, των οποίων τα αεροσκάφη έχουν κατασκευαστεί από εταιρείες εκτός της ΕΕ·

47. τονίζει την ευκαιρία που παρέχουν οι μάχιμες ομάδες της ΕΕ για κοινή κατάρτιση και κοινές ασκήσεις· ενθαρρύνει τα κράτη που συμμετέχουν στο πλαίσιο των μάχιμων ομάδων να ανοίξουν τις ασκήσεις μάχιμων ομάδων σε επιπλέον συμμετάσχοντες όπως πιθανοί στρατηγικοί/επιχειρησιακοί πάροχοι, καθώς και σε οργανισμούς εταίρους όπως τα Ηνωμένα Έθνη·

48. υπογραμμίζει την ανάγκη για αποφυγή τυχόν επικαλύψεων με το ΝΑΤΟ, πχ στον τομέα της εκπαίδευσης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο·

Αύξηση των ωφελημάτων της συνεργασίας ΕΕ-ΝΑΤΟ

49. τονίζει ότι η ενίσχυση των ευρωπαϊκών στρατιωτικών ικανοτήτων μέσω αναβαθμισμένων δομών της ΕΕ ωφελεί επίσης το ΝΑΤΟ και συμβάλλει σε δικαιότερη κατανομή του βάρους εντός της Συμμαχίας· επιδοκιμάζει την πρακτική συνεργασία που στοχεύει στην αποφυγή επικαλύψεων μεταξύ πρωτοβουλιών συγκέντρωσης και επιμερισμού και πρωτοβουλιών έξυπνης άμυνας, κυρίως μέσω διάδρασης μεταξύ του ΕΟΑ και της Συμμαχικής Διοίκησης Μετασχηματισμού του ΝΑΤΟ·

50  απευθύνει έκκληση για ακόμη πιο στενή και τακτική συνεργασία σε πολιτικό επίπεδο μεταξύ ΑΠ/ΥΕ και Γενικού Γραμματέα του ΝΑΤΟ με σκοπό την αξιολόγηση κινδύνου, την διαχείριση πόρων, τον πολιτικό σχεδιασμό και την διενέργεια των επιχειρήσεων ΚΠΑΑ, στρατιωτικών και μη· τονίζει ότι πρέπει να αναπτυχθούν τα υφιστάμενα πλαίσια επιχειρησιακής συνεργασίας μεταξύ ΕΕ και ΝΑΤΟ, ξεκινώντας από τις συμφωνίες Βερολίνο+, η υλοποίηση των οποίων εξακολουθεί να εμποδίζεται από την Τουρκία·

51. επισημαίνει ότι οι εθνικές ικανότητες, είτε αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο της ΕΕ είτε στο πλαίσιο του ΝΑΤΟ, παραμένουν υπό εθνική δικαιοδοσία και, συνεπώς, μπορούν να χρησιμοποιηθούν για οιεσδήποτε επιχειρήσεις που αποφασίζονται σε εθνικό επίπεδο·

52. τονίζει τη σπουδαιότητα των προτύπων του ΝΑΤΟ για ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της άμυνας και τονίζει την ανάγκη οι ικανότητες που αναπτύσσονται εντός της ΕΕ να εξασφαλίζουν πλήρη διαλειτουργικότητα με το ΝΑΤΟ·

53. σημειώνει ότι η Δύναμη Απόκρισης του ΝΑΤΟ και οι μάχιμες ομάδες της ΕΕ είναι συμπληρωματικές, αμοιβαία ενισχυτικές πρωτοβουλίες, οι οποίες ωστόσο απαιτούν παρεμφερείς προσπάθειες από τα κράτη μέλη, και ζητεί προσπάθειες για τη μεγιστοποίηση συνεργιών μεταξύ αυτών·

Μετατόπιση της ΚΠΑΑ σε ένα νέο επίπεδο

54. καλεί τα κράτη μέλη να κάνουν ένα ποιοτικό βήμα προς τα εμπρός στην ευρωπαϊκή άμυνα με την ενίσχυση των στρατιωτικών δομών της ΕΕ σύμφωνα με το παρόν ψήφισμα· ενθαρρύνει τα κράτη μέλη που επιθυμούν να το πράξουν να προχωρήσουν, εάν χρειάζεται, σύμφωνα με τα άρθρα 42(6) και 46 της ΣΕΕ σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία καθώς και με το άρθρο 44 ΣΕΕ· είναι της άποψης ότι εφόσον ξεκινήσουν τέτοιες μορφές συνεργασίας θα πρέπει πρώτα απ’ όλα να βασίζεται στην προθυμία των κρατών μελών που συμμετέχουν να αναλάβουν τις ευθύνες τους εντός της διεθνούς κοινότητας και να καταστήσουν την Ένωση καλύτερα εξοπλισμένη για επιχειρήσεις διαχείρισης κρίσεων·

55. θεωρεί, ως εκ τούτου, ότι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει να περιλαμβάνει ειδικότερα τα ακόλουθα στοιχεία που στοχεύουν σε αναβαθμισμένη επιχειρησιακή αποτελεσματικότητα:

  • τη θέσπιση μόνιμου επιχειρησιακού επιτελείου της ΕΕ,
  • την κοινή χρηματοδότηση επιχειρήσεων ταχείας αντίδρασης με τη χρησιμοποίηση των μάχιμων ομάδων της ΕΕ,
  • τη δέσμευση για τη συμβολή στον κατάλογο ετοιμότητας των μάχιμων ομάδων, με ευθυγραμμισμένους κανόνες ανάληψης υποχρέωσης και εκσυγχρονισμένες διαδικασίες λήψης αποφάσεων·

56. επισημαίνει ότι τα κράτη μέλη πρέπει επίσης να ενισχύσουν τις δεσμεύσεις τους όσον αφορά την οικοδόμηση ικανότητας, κυρίως μέσω συγκέντρωσης και επιμερισμού, αλλά πρέπει να διατηρηθεί η μέγιστη ευελιξία και συμμετοχικότητα προκειμένου να αξιοποιηθούν στο έπακρο οι διάφορες διμερείς, περιφερειακές ή πολυμερείς συνέργιες· θεωρεί ωστόσο ότι μια συμφωνία σχετικά με τη μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει τουλάχιστον να περιλαμβάνει δεσμεύσεις όσον αφορά:

  • διαρθρωμένο συντονισμό του σχεδιασμού άμυνας
  • κοινή αξιολόγηση και επανεξέταση της οικοδόμησης ικανότητας
  • αυξημένη χρηματοδότηση για τον ΕΟΑ·

57. σημειώνει ότι η Συνθήκη αναφέρει σαφώς ότι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θεσπίζεται εντός του πλαισίου της Ένωσης, παρατηρώντας ότι η ευρεία πλειονότητα δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται βάσει αυτής θα μπορούσαν συνεπώς να επωφεληθούν από την πρόσβαση στον προϋπολογισμό της ΕΕ, βάσει των ίδιων όρων όπως άλλες δραστηριότητες της ΕΕ, σύμφωνα με το άρθρο 41 της ΣΕΕ·

58. θεωρεί ότι η μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία θα πρέπει επίσης να διευκολύνει την αυξημένη συνοχή μεταξύ ευρωπαϊκών πρωτοβουλιών συνεργασίας, στο πνεύμα της συμμετοχικότητας και της ευελιξίας, με την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των διαφόρων νησίδων συνεργασίας οι οποίες παρουσιάζονται εντός ενός αναβαθμισμένου πλαισίου της ΚΠΑΑ·

59. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην ΑΠ/ΥΕ, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών της ΕΕ, στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση του ΝΑΤΟ και στον Γενικό Γραμματέα του ΝΑΤΟ.

 

ΑΠΟΨΗ ΤΗΣ ΜΕΙΟΨΗΦΙΑΣ

 

σχετικά με σχέδιο έκθεσης όσον αφορά τις στρατιωτικές δομές της ΕΕ: τρέχουσα κατάσταση και μελλοντικές προοπτικές (2012/2319(INI))

Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, εισηγήτρια: Μαριέττα Γιαννάκου

 

 

Άποψη της μειοψηφίας που κατατέθηκε από τους βουλευτές της Ομάδας GUE/NGL Sabine Lösing, Willy Meyer

 

Η έκθεση υποστηρίζει τον περαιτέρω σχηματισμό μιας στρατιωτικής ένωσης και ενός παγκόσμιου παρόχου ασφάλειας μέσω της συγκεντροποίησης και εναρμόνισης ισχύος και διοίκησης μέσω του ΕΟΑ και ενός πλήρως ανεπτυγμένου επιχειρησιακού αρχηγείου· προωθεί το στρατιωτικό-βιομηχανικό σύμπλεγμα, τον εξοπλισμό και την αύξηση των δαπανών· υποστηρίζει και ζητεί την αύξηση της χρηματοδότησης του μηχανισμού ATHENA και του ταμείου εκκίνησης έξω από κοινοβουλευτικό έλεγχο.

Αντιτασσόμαστε στην έκθεση επειδή:

-         εκφράζει τη λύπη της για τις περικοπές στους εθνικούς προϋπολογισμούς άμυνας, ζητεί αύξηση των επενδύσεων για την άμυνα και τη μη στρατιωτική έρευνα για στρατιωτική χρήση και εξοπλισμό, όπως τα μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα

-         εστιάζεται στην περαιτέρω στρατιωτικοποίηση και τον εξοπλισμό, με ενίσχυση του αμυντικού και στρατιωτικού τομέα της ΕΕ, προωθεί τη συνεργασία στρατιωτικού και μη στρατιωτικού σκέλους

-         τάσσεται υπέρ της υποχρέωσης βάσει της ρήτρας αμοιβαίας άμυνας (άρθρο  42(7) ΣΕΕ), το οποίο προχωρεί πέρα τη ρήτρα αμοιβαίας συνδρομής του ΝΑΤΟ

-         ζητεί τη στρατιωτικοποίηση της ΕΕ και την πλήρη συνεργασία και εταιρική σχέση με το ΝΑΤΟ

-         πιέζει για μόνιμη διαρθρωμένη συνεργασία και χρήση μάχιμων ομάδων

 

Ζητάμε:

-         πλήρη (πυρηνικό) αφοπλισμό σε ενωσιακό και παγκόσμιο επίπεδο·

-         μη στρατιωτική ΕΕ, μη στρατιωτική επίλυση συρράξεων, να μην υπάρχει υποχρέωση στρατιωτικής συνδρομής ούτε εντός ούτε εκτός ΕΕ,

-         όλες οι δραστηριότητες να εντάσσονται αυστηρά στο Χάρτη του ΟΗΕ, και στο Διεθνές Δίκαιο,

-         αυστηρό διαχωρισμό της ΕΕ από το ΝΑΤΟ και των μη στρατιωτικών από τις στρατιωτικές ικανότητες.

-         μη στρατιωτική ΕΕ, λύσεις / προσεγγίσεις των συγκρούσεων με αυστηρά πολιτικά ειρηνικά μέσα, διαχωρισμό των πολιτικών και στρατιωτικών ενεργειών· για τη διάθεση των στρατιωτικών δαπανών για πολιτικούς σκοπούς

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΨΗΦΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Ημερομηνία έγκρισης

30.5.2013

     

Αποτέλεσμα της τελικής ψηφοφορίας

+:

–:

0:

33

11

0

Βουλευτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Elmar Brok, Jerzy Buzek, Arnaud Danjean, Susy De Martini, Mark Demesmaeker, Michael Gahler, Ana Gomes, Anna Ibrisagic, Liisa Jaakonsaari, Anneli Jäätteenmäki, Tunne Kelam, Nicole Kiil-Nielsen, Wolfgang Kreissl-Dörfler, Eduard Kukan, Alexander Graf Lambsdorff, Vytautas Landsbergis, Krzysztof Lisek, Ulrike Lunacek, Francisco José Millán Mon, María Muñiz De Urquiza, Annemie Neyts-Uyttebroeck, Raimon Obiols, Justas Vincas Paleckis, Mirosław Piotrowski, Hans-Gert Pöttering, Cristian Dan Preda, Werner Schulz, Laurence J.A.J. Stassen, Charles Tannock, Inese Vaidere, Sir Graham Watson, Boris Zala, Μαριέττα Γιαννάκου, Ελένη Θεοχάρους, Μαρία-Ελένη Κοππά, Νικόλαος Σαλαβράκος, Τάκης Χατζηγεωργίου, Андрей Ковачев

Αναπληρωτές παρόντες κατά την τελική ψηφοφορία

Marije Cornelissen, Andrew Duff, Elisabeth Jeggle, Miroslav Ouzký, Jean Roatta, Marietje Schaake[1] ΕΕ L 343, 23.12.2011, σ. 35.

[2] ΕΕ L 183, 13.7.2011, σ. 16.

[3] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0455.

[4] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0456.

[5] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2012)0334.

[6] Κείμενα που εγκρίθηκαν, P7_TA(2011)0574.