Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Ψηφοφορίες

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 1999

Κυρία Πρόεδρε, είναι το ίδιο και για τη δική μου έκθεση. Πρέπει να πάει στο Ελσίνκι. Πρέπει λοιπόν να ψηφιστεί αύριο οριστικά. Αυτόν ακριβώς το σκοπό ήθελε να πετύχει η επιτροπή με την επιτάχυνση των εργασιών της.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19991118+ITEM-007+DOC+XML+V0//EL&language=EL  (Πλήρης Συζήτηση)