youtube twitter

Σχέδιο δράσης για την καταπολέμηση των ναρκωτικών

Πέμπτη, 18 Νοεμβρίου 1999

Εισηγήτρια. – Κύριε Πρόεδρε, η παρούσα συζήτηση γίνεται επ’ ευκαιρία της γνωμοδότησης του Κοινοβουλίου για το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που αφορά την καταπολέμηση των ναρκωτικών 2000-2004. Το πρόγραμμα αυτό δεν πρόκειται, ασφαλώς, να προσφέρει μαγική συνταγή λύσης στο πρόβλημα των ναρκωτικών. Η συζήτηση όμως που γίνεται σήμερα θα μπορούσε να ενισχύσει την επίγνωση του Σώματος σχετικά με την ογκούμενη απειλή που συνιστούν τα ναρκωτικά, με βάση πραγματικά και όχι φανταστικά στοιχεία, και να βοηθήσει στην επίτευξη βραχυπρόθεσμων αλλά και μακροπρόθεσμων βελτιώσεων της παρούσας κρίσιμης κατάστασης.

Λέω ευθύς αμέσως, κύριε Πρόεδρε, ότι εγκρίνουμε, συμφωνούμε με το πρόγραμμα της Επιτροπής, διατυπώνουμε όμως επιφυλάξεις, τις ίδιες που διατυπώνει η ίδια η Επιτροπή σχετικά με την ανυπαρξία αξιολόγησης των προγραμμάτων και με τη γενικότερη ανεπάρκεια σε σχέση με την πραγματική απειλή που υπάρχει. Κατά την τελευταία δεκαπενταετία, κύριε Πρόεδρε, τα ναρκωτικά δεν αποτελούν μόνο μια γενικότερη απειλή, δεν υπάρχει μόνο αύξηση των συνθετικών ναρκωτικών και εισαγωγής κοκαΐνης στην Ευρώπη, ενώ η ηρωίνη εξακολουθεί να παραμένει το μείζον πρόβλημα, τα ναρκωτικά αποτελούν πλέον συνειδητοποιημένη απειλή, που προέρχεται από τη σχέση του οργανωμένου εγκλήματος με την εμπορία ναρκωτικών, την εμπορία όπλων και πυρηνικών υλικών, καθώς και τη δημιουργία νέων εγκληματικών οργανώσεων που προέρχονται από τη Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη.

Δυστυχώς, οι επικοινωνίες και η κοινωνία της πληροφορίας βοηθούν και το εμπόριο ναρκωτικών. Όπως έχει γίνει αντιληπτό, μία μονοσήμαντη λύση δεν μπορεί να δώσει απάντηση στο μεγάλο πρόβλημα. Σημασία έχει να αντιληφθούμε ότι, προσπαθώντας να υπηρετήσουμε την πρόληψη σε μακροπρόθεσμη βάση, θα πρέπει να ασκήσουμε πολιτικές όπως η καταστολή της εμπορίας ναρκωτικών, η θεραπεία, η αποκατάσταση των χρηστών ναρκωτικών, ώστε να βοηθήσουμε κάποτε την πρόληψη να πετύχει, ή να βοηθήσουμε τουλάχιστον να σταθεροποιηθεί η κατάσταση. Έτσι λοιπόν, η πρόταση της Επιτροπής Δημοσίων Ελευθεριών είναι πάρα πολύ σαφής. Διαπιστώνουμε ότι χρειάζεται ενισχυμένη πολιτική βούληση, κύριε Πρόεδρε, και ενισχυμένη πολιτική βούληση σημαίνει ότι θα κηρύξουμε τον πόλεμο στα ναρκωτικά και τους εμπόρους ναρκωτικών, και αυτό πρέπει να γίνει χωρίς συμβιβασμούς.

Δεύτερον, διαπιστώνουμε αδυναμία ουσιαστικού συντονισμού, και αυτό σημαίνει ότι η πορτογαλική Προεδρία πρέπει οπωσδήποτε να αναλάβει πρωτοβουλία ώστε να δημιουργηθεί ένα διαπυλωνικό συμβούλιο, που θα συνεδριάζει τουλάχιστον άπαξ του έτους για να συντονίζονται όλες οι δράσεις στο εσωτερικό της Ένωσης και αυτό να βοηθά στον διεθνή συντονισμό. Χρειάζεται πλήρης και σωστή εφαρμογή των αποφάσεων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών και της Ειδικής Συνόδου και χρειάζεται, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, μια ειδική ρήτρα εναντίον των ναρκωτικών, που θα περιλαμβάνεται σε όλες τις συμφωνίες με τρίτες χώρες, μία ρήτρα που θα έχει το ίδιο επίπεδο εκτίμησης και θα βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με τη ρήτρα για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Αν δεν ενισχυθεί αυτή η πολιτική βούληση και αν δεν αναληφθούν παρόμοιες πρωτοβουλίες, αν δεν ασκηθεί μια γενικότερα σφαιρική πολιτική σε ευρωπαϊκό και παγκόσμιο επίπεδο, δεν μπορούμε να αναμένουμε αποτελέσματα. Η έξαρση των ναρκωτικών δεν μπορεί να δικαιολογηθεί απλώς και μόνο από τα σημερινά οικονομικά και κοινωνικά δεδομένα, ούτε από τα κακά πρότυπα μόνο των γονέων, ούτε από την τηλεόραση. Είναι πολύ πιο σύνθετο το πρόβλημα, πολύ πιο εκτεταμένο. Κάθε μονοσήμαντη λύση λοιπόν, ή κάθε λύση διοικητικού χαρακτήρα που δεν θα έβλεπε σε όλη του τη διάσταση το πραγματικό υγειονομικό πρόβλημα και τις ιατρικές πλευρές του θέματος, θα αποτελούσε ένα σοβαρό λάθος.

Το οργανωμένο έγκλημα, κύριε Πρόεδρε και κύριε Επίτροπε, σήμερα τρέχει με μεγαλύτερη ταχύτητα απ’ ό,τι οι διώκτες του. Είναι ανάγκη λοιπόν να ενισχύσουμε ακριβώς σε πολιτικό επίπεδο την υπόθεση αυτή. Τα ναρκωτικά θα πρέπει να αποτελούν μια πολιτική που ενσωματώνεται σε κάθε πολιτική που ασκείται. Δεν είναι μόνο μια πολιτική για τους Υπουργούς Υγείας. Δεν είναι μόνο μια πολιτική για τους Υπουργούς Δικαιοσύνης. Είναι μείζον πολιτικό πρόβλημα, αν λάβετε υπόψη σας ότι αντιπροσωπεύει στην ουσία ή συνδέεται με το 80% της εγκληματικότητας διεθνώς, το δε 50% των συλλήψεων σε όλη την Ευρώπη συνδέεται αποκλειστικά με την εμπορία και διακίνηση ναρκωτικών.

Εάν δεν γίνει αντιληπτό από τη Σύνοδο Κορυφής – γιατί νομίζουμε ότι η Σύνοδος Κορυφής πρέπει να ασχοληθεί άμεσα με αυτό το ζήτημα – ότι αποτελεί το μείζον πολιτικό θέμα, με τεράστιες προεκτάσεις στο μέλλον και ότι η αδυναμία να το αντιμετωπίσουμε πολύπλευρα όπως πρέπει έχει αρχίσει να γίνεται όλο και περισσότερο εμφανής, με αποτέλεσμα να δημιουργούνται απογοητεύσεις και στο επίπεδο των λαών, τότε δεν πρόκειται, μέσα σε εύθετο χρόνο, να μπορέσουμε να σταθεροποιήσουμε την κατάσταση. Γιατί με τα ναρκωτικά, κύριε Πρόεδρε, θα ζήσουμε αρκετό χρόνο ακόμα μαζί. Σημασία έχει να βελτιώσουμε τις δείκτες, να βελτιώσουμε τα ζητήματα που έχουν σχέση με την δημόσια υγεία και να δώσουμε τη δυνατότητα σε μεγαλύτερο αριθμό πολιτών να συνειδητοποιήσει το μέγεθος της απειλής και να αντισταθεί.

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+19991118+ITEM-006+DOC+XML+V0//EL&language=EL (Πλήρης Συζήτηση)