Εκτύπωση αυτής της σελίδας

Κύπρος και Μάλτα

Τετάρτη, 16 Φεβρουαρίου 2000

Κύριε Πρόεδρε, ακούσαμε τις δηλώσεις του Συμβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ήθελα να κάνω τις εξής παρατηρήσεις:

Κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, αντιλαμβάνομαι την ευαισθησία με την οποία αντιμετωπίζετε το θέμα και την προσπάθεια που κάνετε για την επαφή με την τουρκοκυπριακή πλευρά, όμως ίσως θα ήταν σαφέστερο και σωστότερο αν και το λεξιλόγιο που χρησιμοποείτε δεν άφηνε υποψίες ότι είναι δυνατόν να επιχειρείτε κάποιου είδους έμμεση αναγνώριση, παρά το ότι τονίσατε ότι δεν πρόκειται για κάτι τέτοιο.

Π.χ. εγώ δεν θα έλεγα η κυβέρνηση της Λευκωσίας. Πρόκειται για την κυπριακή κυβέρνηση, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, δεν πρόκειται για την κυβέρνηση της Λευκωσίας. Η κυβέρνηση αυτή έχει προτείνει τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να συμμετάσχει η τουρκοκυπριακή πλευρά, και νομίζω ότι το σωστό είναι για το Συμβούλιο και την Επιτροπή να ωθήσει την τουρκοκυπριακή πλευρά ώστε να συμμετάσχει θεσμικά στο πλαίσιο των διαπραγματεύσεων που γίνονται από την Κυπριακή Δημοκρατία.

Από την άλλη πλευρά, ο τρόπος που έτυχε χειρισμού μέχρι σήμερα το θέμα του τέλους των πρωτοκόλλων και της προενταξιακής στρατηγικής μας δημιουργεί κάποιες αμφιβολίες. Εγώ δεν αντιλαμβάνομαι γιατί θα πρέπει να γίνει εξαίρεση για τις δύο μικρές χώρες·ή γιατί χρειαζόταν σύγκρουση ανάμεσα στα θεσμικά όργανα·ή πίεση του Κοινοβουλίου για να μπουν τα κεφάλαια στο κεφάλαιο 7 για την προενταξιακή στρατηγική. Είναι δυνατόν ολόκληρη Ευρωπαϊκή Ένωση να μεταχειρίζεται κατ’ αυτόν τον τρόπο δύο μικρές χώρες στα όρια της Ένωσης, που και τις χρειάζεται αλλά και έχουν όλους τους τρόπους για να λειτουργήσουν μέσα στην Ένωση και θεωρούνται ότι ήδη θα μπορούσαν να μετέχουν στην οικονομική και νομισματική ένωση;

Όπως είπε ο Επίτροπος, και συμφωνώ μαζί του, είναι θέμα πολιτικής απόφασης. Και πρόκειται για μικρή πολιτική απόφαση, κύριε Πρόεδρε του Συμβουλίου, έναντι μεγάλων πλεονεκτημάτων, και κυρίως της βοήθειας προκειμένου οι δύο κοινότητες να αποτελέσουν ουσιαστικά ένα κράτος, να υπάρξει ουσιαστική επαναπροσέγγιση ­ διότι υπήρχε κάποτε προσέγγιση ανάμεσα στις δύο κοινότητες ­ και η Κυπριακή Δημοκρατία, πραγματικά, να απαλλαγεί από τα στρατεύματα κατοχής

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+CRE+20000216+ITEM-009+DOC+XML+V0//EL&language=EL (Πλήρης Συζήτηση)